Evaluatie Convenant vaarrecreatie Waddenzee

Belangrijkste uitkomst van de evaluatie is dat de convenantpartners van mening zijn dat er vanwege het convenant veel voortgang is geboekt naar het doel: verantwoordelijke ontwikkeling van de vaarrecreatie die samen kan gaan met ontwikkeling van de natuurlijke kwaliteiten van de Waddenzee. De voortgang in het convenant wordt gezien als een tussenstap hierin.

Geen van de convenantpartners wil richting de toekomst vasthouden aan een restrictief kwantitatief reguleringsbeleid van de vaarrecreatie. Echter, de uitvoering van het convenant biedt voor de natuurorganisaties momenteel onvoldoende basis voor uitbreiding van de jachthavens, omdat een voor hen essentiële afspraak (komst Wadwachten: toezichthouders die ook aan educatie en voorlichting doen) uit het convenant nog niet is uitgevoerd. Hierdoor is volgens de Natuurorganisaties te weinig invulling gegeven aan het Gastheerschap (toezicht, geleiding, voorlichting van de vaarrecreatie).
Daarom komt er een vervolg op het convenant waarbij de volgende actiesporen in gezamenlijkheid worden uitgewerkt:

1.    Communicatie/educatie/voorlichting
2.    Operationalisering Havenvisie
3.    Monitoring
4.    Gastheerschap.

Onderdeel van het convenant zijn concrete projecten en activiteiten. Een van die projecten is de campagne 'Ik pas op het Wad'.

Havenpresentatie 'Ik pas op het Wad' online

Burgemeester Paul Scheffer van Harlingen bood de beeldpresentatie over 'do's and don'ts' op de Waddenzee die komend vaarseizoen te zien is in de Waddenhavens aan in het kader van de campagne 'Ik pas op het Wad' tijdens de opening van de beurs 'Boot Holland' in Leeuwarden op 11 februari 2011.

Meer informatie op de website 'Ik pas op het Wad'.

Havenvisie "Verantwoord varen op het Wad"

In het kader van het Convenant Vaarrecreatie is een havenvisie opgesteld. Het RCW heeft in december 2010 ingestemd met verdere uitwerking hiervan per haven. Dit is een uitwerking van afspraak nummer 5 uit het uitvoeringsprogramma van het convenant.

Havenvisie "Verantwoord varen op het Wad" (pdf, 3,8 Mb)

Oplegnotitie RCW (pdf, 33 Kb)

Campagne 'Ik pas op het wad'

De campagne 'Ik pas op het Wad' richt zich op vaarrecreanten op de Waddenzee. Centrale boodschap van de campagne is 'Genieten mag, maar met respect voor de Waddennatuur.' Via bijvoorbeeld folders, een website, artikelen in kranten en bladen en een postercampagne worden vaarrecreanten opgeroepen om bij het varen en droogvallen rekening te houden met de kwetsbare Waddennatuur. Wat vaarrecreanten wel en beter niet kunnen doen staat in de Erecode voor Waddenliefhebbers die onderdeel uitmaakt van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee en ook in de campagne centraal staat.

Bron: RCW, maart 2009

De opzet van het Convenant

Het Convenant Vaarrecreatie is een bestuurlijke overeenkomst waarin partijen, bepalingen en inspanningsverplichtingen zijn opgenomen. Onlosmakelijk verbonden met die overeenkomst zijn de volgende bijlagen:

Bijlage 1 Visiedocument (met daarin de visie op duurzame vaarrecreatie, analyses en oplossingsrichtingen)
Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma
Bijlage 3 Organisatie en besluitvorming
Bijlage 4 Aanhangsel toetreden andere (publieke) partijen
Bijlage 5 Instemmende verklaring

Download het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee inclusief bijlage 1 (pdf, 560 kb)
Download de publieksversie "Beleven en Bewaren - de wadden zijn het waard!" (pdf, 1,5 Mb)

Passende beoordeling

Tegelijkertijd met het convenant is een passende beoordeling (PB) van het convenant gemaakt. Uit de passende beoordeling van het convenant is gebleken dat de uitvoering van het convenant niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee. Bepaalde onderdelen zullen nader gemonitord worden om te verzekeren dat deze geen (significante) negatieve gevolgen hebben. Naar de mening van de verantwoordelijke overheden past uitvoering van het convenant dus binnen de grenzen/voorwaarden van de pkb en van de Natuurbeschermingswet 1998.

De 'Passende beoordeling Convenant Vaarrecreatie' kunt u hier downloaden (pdf, 560 kb)

Advies Raad voor de Wadden over vaarrecreatie Waddenzee

De Waddenprovincies hebben de Raad voor de Wadden in de zomer 2006 gevraagd advies uit te brengen over het concept Convenant Vaarrecreatie Waddenzee tussen Rijk, Waddenprovincies en -gemeenten. Het doel van het convenant is het beheersbaar maken en houden van de vaarrecreatie op de Waddenzee. Hiermee hopen de convenantpartners dat het Rijk besluit om het maximum aantal van 4600 ligplaatsen in de jachthavens van de Waddenzee te schrappen.
De Raad voor de Wadden heeft in september 2006 advies uitgebracht aan de Stuurgroep Waddenprovincies.

--> download het advies 'Concept Convenant Vaarrecreatie Waddenzee' (pdf, 227 Kb)
--> ga naar de pagina van de Raad voor de Wadden voor meer informatie over dit adviesorgaan