Beleid

De sociaal-economische beleidsuitgangspunten en doelstellingen voor de Waddenzee zijn beschreven in de Derde Nota Waddenzee (vastgesteld in 2007). De belangrijkste duurzame ontwikkelingen zijn:

  • Veiligheid tegen overstroming is duurzaam gehandhaafd. De primaire waterkering blijft voldoen aan de eisen van de Wet op de waterkering.
  • De luchtverbinding tussen eilanden en vasteland ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van de inwoners van de waddeneilanden is gegarandeerd. De stilte en rust boven de Waddenzee worden gegarandeerd doordat alleen boven een bepaalde hoogte gevlogen mag worden.
  • De bereikbaarheid van de havens in en grenzend aan de Waddenzee is gewaarborgd.
  • De economische bedrijvigheid in en rond de Waddenzee biedt de bevolking werk en inkomen en heeft een duurzaam karakter.
  • Er is een situatie bereikt van duurzaam toerisme die ecologisch houdbaar, economisch levensvatbaar en sociaal acceptabel is. In het waddengebied is een optimale natuuren landschapsbeleving mogelijk.
  • De Waddenzeehavens hebben zich duurzaam ontwikkeld op een wijze die recht doet aan hun specifieke ligging en mogelijkheden. Hierbij hebben de havens zich op een afgestemde manier gedifferentieerd en gespecialiseerd.
  • De Waddenzee wordt benut voor diverse vormen van visserij op een dusdanige wijze dat zich een rijke en gevarieerde visstand heeft ontwikkeld en dat de overige (bodem)fauna en (bodem)flora en de landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee hier niet onder lijden.
  • De milieubelasting op de Waddenzee veroorzaakt door militaire activiteiten is verminderd. 
  • De traditionele belangen van de lokale bevolking in het waddengebied in de vorm van diverse vormen van duurzaam kleinschalig historisch medegebruik van natuurlijke hulpbronnen zijn gewaarborgd. Hiermee is bijgedragen aan de positieve beleving van het gebied.

Het Regionaal College Waddengebied (RCW) heeft dit beleid uit de Derde Nota Waddenzee geconcretiseerd in het Beheer- en Ontwikkelingsplan (mei 2009). Ter ondersteuning van dit beleid heeft het kabinet voor een periode van 20 jaar het Waddenfonds ingesteld. Het Waddenfonds wordt gevoed door een rijksbijdrage van 800 miljoen euro verdeeld over een periode van 20 jaar. Samen met de regio is een uitvoeringsplan opgesteld.