Spring naar hoofd-inhoud

Publicaties thema Natuur Algemeen

Projectplan Waterwet Griend

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen.

Het ontwerpprojectplan is geregistreerd onder nummer RWS-2016/5903 en betreft het nemen van maatregelen om het vogeleiland Griend dynamisch te beschermen.

In het projectplan wordt aangegeven waarom deze maatregelen nodig zijn.

De Stichting Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zijn overeengekomen dat de werkzaamheden ten behoeve van de bescherming van Griend worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Volgens planning zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode augustus tot en met november 2016. Wanneer door omstandigheden deze planning niet wordt gehaald, dan zal worden uitgeweken naar dezelfde periode in 2017.

Het projectplan

Volledige tekst kennisgeving op overheid.nl

Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren

Achtergrondstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving verschenen

Eind december 2010 verscheen de achtergrondstudie: "Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren".

Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie wordt getrokken op basis van een grote hoeveelheid gegevens over kenmerkende soorten en eigenschappen van de Nederlandse mariene ecosystemen. In dit rapport zijn die gegevens beschreven en geëvalueerd.
Deze gegevens zijn gebruikt voor het hoofdstuk Noordzee en Waddenzee in de Natuurbalans 2008 en de indicatoren in de 2010 gepubliceerde Milieubalans.

Download het volledige rapport "Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren" (pdf 9 Mb).

Rapport Natuurbalans (Planbureau voor de Leefomgeving)

Ruimtelijk beleid nodig voor zeldzame zeenatuur.
In de Noordzee en de Waddenzee komt natuur voor van internationaal zeldzame kwaliteit. Zo komt in de Noordzee bijvoorbeeld de Noordkromp voor. Dit is het dier met de hoogste leeftijd ooit op aarde gevonden. Deze natuur staat onder druk, vanwege klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en ruimteclaims zoals scheepvaart, windenergie en winning van gas, olie, zand en grind. Een afweging tussen het behoud van deze zeldzame mariene natuur en andere gebruiksfuncties is gebaat bij meer ruimtelijke afstemming. Hierbij kan gedacht worden aan beschermde gebieden waar zeedieren ongestoord kunnen opgroeien.

Download de Natuurbalans 2008

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, september 2008

Raport "Programmatisch Handhaven Natuurwetgeving" (Ministerie van LNV)

In maart 2008 bracht het ministerie van LNV een rapport (pdf, 571 kB) uit met een beschrijving van de manier waarop de natuurwetgeving wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Het ministerie wil het concept 'programmatisch handhaven' inzetten.

Ter attendering wijzen wij op de volgende paragrafen, waarin specifiek op uitvoering van de handhaving in het waddengebied wordt ingegaan: Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2; Hoofdstuk 6, paragraaf 6.2; Hoofdstuk 7, paragraaf 7.2; Hoodfstuk 8, paragraaf 8.2; Hoofdstuk 9, paragraaf 9.2

Bron: Ministerie LNV, maart 2008.

Ecologische Atlas Waddenzee (Imares)

In oktober 2007 verscheen de door Wageningen IMARES uitgegeven "Ecologische Atlas Waddenzee". Deze atlas maakt gedetailleerd inzichtelijk welke habitattypen waar in de Waddenzee voorkomen en waar vogels en zeehonden specifiek gebruik maken van de ruimte. De atlas is een informatiebron en hulpmiddel voor organisaties betrokken bij het ontwikkelen van beleid en het beheer van de waddenzee (bijv. bij calamiteitenbestrijding en vergunningverlening).

Uniek aan de Ecologische Atlas Waddenzee is het gebruik van verschillende kaarttypen die samen alle informatie over ruimtelijke begrenzing, natuurwaarde, kenmerkende structuren en geomorfologische informatie bundelen en inzichtelijk maken. Samengevat: kaarten die informatie verschaffen over specifieke (deel)locaties als bodem, stromingen en het leven op die specifieke locatie.

Het gebruik van GIS-systemen heeft het mogelijk gemaakt de informatie overzichtelijk te presenteren en daarmee de waarde van de informatie voor gebruikersgroepen toegankelijker en effectiever toepasbaar te maken dan voorheen.

Download de Ecologische Atlas Waddenzee (pdf, 18Mb).

Bron: Imares, oktober 2007.

Rapport Natuurontwikkeling Ameland

Op 21 september 2005 verscheen het Rapport Natuurontwikkeling Ameland.
Rijkswaterstaat, It Fryske Gea, de gemeente Ameland, het Natuurcentrum Ameland en het Bureau voor Strand- en Duinonderzoek uit Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar de duinvallei ten noorden van de Kooioerdstuifdijk. Doel van het onderzoek is verbetering van de natuurwaarden van de duinvallei.

Download het Rapport Natuurontwikkeling Ameland. (pdf, 4 Mb)

Bron: Rijkswaterstaat, september 2005.