Kamerstukken

In onderstaand overzicht kunt u de stukken lezen die in de Tweede Kamer zijn behandeld en een relatie hebben met natuur, natura 2000 en natuurontwikkeling in het Waddengebied:

Kamerbrief van minister Wiebes (EZK) van 26 augustus 2019 (Pdf, 136 Kb), waarin hij nader ingaat op de ontwikkeling van de aantallen kluten en kanoeten in relatie tot de monitoringsrapportage over 2017 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over de gaswinning onder de Waddenzee.

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 juli 2018, nr. WJZ/18102268, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming (vastlegging opvangcentra gewone zeehond en grijze zeehond en wijziging van enkele andere soortenbeschermingsbepalingen)

Met onderhavige wijzigingsregeling wordt o.m. het aantal opvangcentra beperkt waarnaar de gewone zeehond en de grijze zeehond onder de vrijstelling voor het opzettelijk vangen van zieke of gewonde gewone zeehonden en grijze zeehonden kunnen worden gebracht (artikel I, onderdeel G).

Beantwoording Kamervragen over natuurontwikkeling op Texel. Staatssecretaris Dijksma (EZ) beantwoordt vragen (pdf, 60 Kb, 10 juli 2015) van het Kamerlid Lodders (VVD) over de natuurontwikkeling op Texel, zoals het gebied Dorpzicht.

Kamerbrief Natuurambitie Grote wateren (2 februari 2015, pdf, 80 Kb). Bijlage is het rapport "Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder" (pdf, 3,5 Mb).

De Natuurambitie Grote Wateren schetst hoe we in de toekomst (2050-2100) die robuuste en toekomstbestendige natuur in de Delta kunnen vormgeven. Natuur die tegen een stootje kan, waar we van kunnen genieten, en die veiligheid, economie, energie en welzijn versterkt.

Kamerbrief van Staatssecretaris Dijksma (EZ) over zeehondensterfte in de Waddenzee (pdf, 42 Kb, 18 november 2014). Ook is voor het publiek een brochure met vragen en antwoorden (pdf, 31 Kb) over de zeehondensterfte beschikbaar.

Kamerbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I) (pdf, 157 KB, 9 juli 2012) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma 'Naar een Rijke Waddenzee' en de voortgang van de transitie van de mosselsector.

Bijlage: Voortgang van de transitie van de Nederlandse mosselsector 2011 (pdf, 3 Mb)

Bijlage: Jaarverslag convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee (pdf, 2 Mb)

Bijlage: Naar een Rijke Waddenzee 2010-2011 (pdf, 433 Kb)

Beantwoording Kamervragen over powerboatraces in de Waddenzee (pdf 64 kb), 29 september 2011. Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op schriftelijke vragen van de leden Ouwehand en Thieme (Partij voor de Dieren) over het houden van powerboatraces in de Waddenzee.

Kamervraag inzake de relatie eilandbewoners en Staatsbosbeheer; kamerbrief over een extra rasterwerk voor Schotse Hooglanders (pdf, 62 kB, 28 mei 2010). Gemeente Vlieland en provincie hebben hiervoor vergunningen verleend aan Staatsbosbeheer. Bewoners hebben in 2009 een flyer in de brievenbus gehad.

Kamerbrief met antwoorden op vragen over uitspraken van de Raad van State over de Natuurbeschermingswet ten aanzien van bestaand gebruik. (pdf, 61 Kb) 9 april 2009. Volgens de minister zijn er geen gevolgen voor bestaand gebruik (Zie ook natura 2000).

Kamerbrief over de stand van zaken edelherten op Terschelling; 20 maart 2009 (pdf 34 kB). De minister meldt dat de afschot van de edelherten die nog op Terschelling zijn na het broedseizoen wordt hervat. Op het eiland broeden veel bijzondere soorten vogels.

Kamerbrief over aan stukken gesneden, gestrande bruinvissen; 10 maart 2009 (pdf, 57 kB) Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen waarin de minister meldt dat er een onderzoek is gestart naar het voorkomen van bruinvissen in de Nederlandse wateren om zo bruinvissen als bijvangst te voorkomen.

Kamerbrief over herten op Terschelling; 4 februari 2009 (pdf, 32 kb) Kamerbrief waarin de minister de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeert over de gang van zaken rond de illegaal uitgezette groep herten op het eiland Terschelling.

Antwoord kamervragen over herten op Terschelling; 4 februari 2009 (pdf, 44 kb) Kamerbrief met antwoorden op vragen over herten op Terschelling. Het is een onbevestigd gerucht dat het uitzetten een kroeggrap is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de herten afkomstig zijn van een fokbedrijf.

Kamerbrief over herten op Terschelling; 9 december 2008 (pdf, 48 kb)
Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen waarin de minister meldt dat het verboden is herten uit te zetten op Terschelling. Het ministerie van LNV en de provincie Friesland bekijken welke stappen er genomen moeten worden.

Kamerbrief waarin de minister een verzoek doet aan de Eerste Kamer; 13 oktober 2008, 32,0 kB) om de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 inzake regulering van bestaand gebruik te bespoedigen.

Kamerbrief over de natuurbalans 2008 met een reactie van het kabinet; 15 september 2008 (pdf, 105 kB). Het kabinet blijft zoeken en streven naar de balans tussen menselijke activiteiten en ruimte voor biodiversiteit en landschap.

Kamerbrief over het eindrapport van de evaluatie van natuurwetgeving ; 11 juli 2008 (pdf, 66 kB) Het eindrapport getiteld 'Over wetten van de natuur, Evaluatie van de natuurwetgeving: bevindingen en beleidsconclusies' is naar de kamer gestuurd.
De evaluatie is uitgevoerd in samenwerking met de provincies, die een belangrijke rol hebben in de uitvoering van de geëvalueerde wetten.  Het eindrapport en bijbehorende deelrapporten vind u op de site van Rijksoverheid .

Kamerbrief met reactie ministerie LNV op advies 'Natuurgrenzen voor dagelijks gebruik'; 21 mei 2008 (pdf, 2,3 MB). Kamerbrief waarin de minister haar reactie geeft op een advies van de Raad van de Wadden. (pdf, 3,4 MB). Het is zeer complex om een systeem van natuurgrenzen te ontwikkelen wat alle natuur- en landschapswaarden beschermt.

Antwoorden kamervragen over natuurcompensatie; 10 december 2007 (pdf, 51 kb)
Kamerbrief met antwoorden van minister G. Verburg op kamervragen over natuurcompensatie. In de agrarische Emmapolder in Noord-Groningen wordt gezocht naar ruimte voor compensatie voor de Eemshavenprojecten. Dat geeft onrust.

Antwoorden kamervragen over sluiten van gebieden in de Waddenzee, 27 november 2007 (pdf, 47 kb)
Kamerbrief met antwoorden op vragen over gesloten gebieden in de Waddenzee. Het is een dynamisch gebied waardoor grenzen van bestaande gebieden verschuiven. Een beheerplan Natura 2000 Waddengebied is in de maak.