Het voorkomen van Zee- en Eidereenden in de winter van 2004-2005

In het kader van het Biologisch Monitoring Programma Zoute Rijkswateren van het RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee), hetgeen onderdeel uitmaakt van het Monitoring-programma Waterstaatkundige toestand van het Land (MWTL) van Rijkswaterstaat, worden door het RIKZ jaarlijks de aantallen Zee- en Eidereenden geteld middels een enkele midwintertelling.