Samenvatting kweldervisie

Op initiatief van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland is door middel van een aantal themadagen/workshops en het laten uitvoeren van enkele gerichte studies toegewerkt naar het tot stand komen van een breed gedragen visie ten aanzien van kwelderontwikkeling en kwelderbeheer in het Noord-Hollands deel van de Waddenzee. Bij dit proces waren diverse overheidsinstanties, natuurbeschermingsorganisaties en overige belanghebbenden betrokken.

In dit rapport wordt genoemde visie gepresenteerd. De visie is vooral gebaseerd op een door het RIKZ opgesteld werkdocument (bijlage 1) en de resultaten van een op 12 oktober 2000 gehouden workshop (bijlage 2).

Op basis van een analyse van een aantal natuurgerichte en mensgericht functies van de Noord-Hollandse kwelders, vooral van die langs de vastelandskust, wordt de bedoelde visie afgeleid. Deze omvat de volgende hoofdbestanddelen:

  1. Voor beheer van de Noord-Hollandse kwelders staat de natuurfunctie voorop.
  2. Daarbinnen wordt het grootste belang toegekend aan de functie als hoogwatervluchtplaats voor vogels
  3. Daartoe dient het beheer gericht te zijn op het handhaven (door beweiding) van open kweldervegetaties, en op het geleiden van de recreatiedruk Er zijn op dit moment geen duidelijke argumenten pro actieve uitbreiding van het huidige kwelderareaal. De voorkeur wordt gegeven aan natuurlijke kwelderontwikkeling zoals die plaatselijk voorkomt. Erosie van kwelders wordt als een natuurlijk proces beschouwd en behoeft dan ook niet in alle gevallen te worden tegengegaan.

Er is de wens tot realisatie van zachtere overgangen op de grens van buitendijks en binnendijks. Ook verdient het eventueel realiseren van binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen meer aandacht. Het noorden van Wieringen wordt voor deze ontwikkelingen een kansrijk gebied geacht.

Met deze visie en prioriteiten sluit het kwelderbeheer in Noord-Holland goed aan bij het algemene kwelderbeleid in de Nederlandse Waddenzee, zoals dit onder meer in het Beheersplan Waddenzee 1996-2001 is vastgelegd.

Bron: RIKZ Haren, RWS directie Noord Holland

Datum: 30 mei 2001