Kweldervisie Noord-Holland

In 2001 is een visie ontwikkeld op de ontwikkeling en het beheer van de kwelders (ook wel schorren genoemd) in het Noord-Hollands deel van de Waddenzee. Deze visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat, andere overheidsinstanties, natuur- en landschapsorganisaties en overige belanghebbenden. In de visie wordt prioriteit gegeven aan de natuurfunctie van de kwelders, en daarbinnen aan de functie als hoogwatervluchtplaats voor wadvogels. De relatie tussen binnen- en buitendijkse natuur komt ook aan de orde.

In dit deel kunt u achtergrondinformatie over de kweldervisie lezen.

Visie Kwelderontwikkeling Noord-Holland

Achtergrondinformatie

Van landaanwinning naar kwelderwerken.
Download: