Beheerregeling Rottum 2007 - 2010

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de directie Regionale Zaken Noord van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de regio Noord van Staatsbosbeheer en de provincies Fryslân en Groningen hebben gezamenlijk een nieuwe beheerregeling vastgesteld voor Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin, geldend voor de jaren 2007 tot 2010. In deze beheerregeling is het beleid ten aanzien van toegankelijkheid en beheer en onderhoud nader uitgewerkt. Het gebied waarvoor de beheerregeling geldt, valt grotendeels in het Natura 2000-gebied 'de Waddenzee'.
 
Meer informatie

De beheerregeling is hier te downloaden (pdf, 2,3 MB) en ligt ter inzage op het kantoor van het Waterdistrict Waddenzee van de Rijkswaterstaat te Buitenpost, Keurloane 2. Nadere informatie kan worden verkregen bij mevrouw G.T. Renkema-Weerd, telefoon 0511-54 84 65.