Antwoorden op de schriftelijke kamervragen

naar aanleiding van het TNO rapport over de veiligheidssituatie op oefenschietterrein de Vliehors

Bron MINISTERIE VAN DEFENSIE (VIA INP)

Datum: 10 oktober 2005

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op vragen van de vaste commissie voor Defensie naar aanleiding van het TNO rapport "Evaluatie veiligheidssituatie oefenschietterrein Vliehors ten gevolge van niet gesprongen explosieven" (29 800X, nr. 101).

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE


1. Bij de sanering van de Heap of Junk (doelgebied 14) heeft Alterra een onderzoek verricht naar de wijze waarop de sanering het best in dit natuurgebied kon worden uitgevoerd. Is Defensie voornemens om dit op dezelfde wijze aan te pakken?

De maatregelen van het TNO rapport betreffen niet het saneren van verontreinigde grond, maar het nemen van specifieke (veiligheids)maatregelen in verband met munitierestanten op het oefenterrein de Vliehors. Het ruimen van deze munitieresten is een reguliere activiteit van Defensie. 

2. Wanneer zullen de milieugevolgen van de munitieresten op de Vliehors worden onderzocht? Wanneer kunnen de gegevens daarvan worden verwacht?

De resultaten van een dergelijk onderzoek voor het mariene milieu zijn reeds beschikbaar gekomen in het kader van de vergunningsaanvraag op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van de Vliehors. In dat onderzoek concludeert TNO dat de belasting van het mariene milieu door munitiegerelateerde stoffen in de Waddenzee marginaal is.

3. Is de regering voornemens de route van de Vlieland Expres van een laag van 20 cm zand te voorzien nadat de ondergrond is schoongemaakt van zogeheten bomblets, zoals TNO voorstelt? Zo ja, wanneer verwacht zij daarmee te beginnen? Indien neen, waarom niet?

In het TNO advies is geen sprake van het aanbrengen van twintig centimeter zand, maar van het met de zogeheten "beachcleaner" van explosieven vrijmaken van de bovenste twintig centimeter van de bestaande zandlaag. Tijdens het grote onderhoud van het terrein eind mei van dit jaar is de route langs de vloedlijn met de beachcleaner geschoond. Ook zijn visuele inspecties uitgevoerd. Bij deze schoonmaakacties zijn geen munitieresten aangetroffen, net zoals dat in het verleden het geval was.

4. Wordt het schietgebied van het in 2004 gesloten Cavalerie Schietkamp ook onderzocht op eventuele blindgangers of op bodemverontreiniging? Zo ja, wanneer? Indien neen, waarom niet?

De droogvallende gebieden zijn regelmatig door de Koninklijke landmacht met gebruikmaking van onder meer metaaldetectoren onderzocht en geschoond. In de nabije toekomst zal een onderzoek naar bodemverontreiniging in het doelengebied uitgevoerd gaan worden.

5. Wanneer verwacht de regering een nieuwe milieuvergunning voor de schietoefeningen daadwerkelijk af te geven?

De aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning zal naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar worden ingediend. Hierna volgen de wettelijke termijnen voor inspraak, waarna de minister van VROM een besluit neemt.

6. Kan de regering de Kamer jaarlijks informeren over de hoeveelheid verschoten en geruimde munitie? Indien neen, waarom niet?

In het kader van de Wvo-vergunning voor de Vliehors wordt jaarlijks aan het bevoegde gezag (Rijkswaterstaat) gerapporteerd over verschoten en opgeruimde munitie. Deze informatie is openbaar.

7. Worden omwille van de veiligheid van bezoekers de riskante doelgebieden afgesloten? Indien ja, sinds wanneer? Indien neen, waarom niet?

8. Hoe wordt het onderzoek dat TNO adviseert in deze gebieden uitgevoerd? Wanneer is het einde ervan gepland?

In het TNO rapport "Evaluatie veiligheidssituatie oefenschietterrein Vliehors ten gevolge van niet gesprongen explosieven" werd over twee doelgebieden geoordeeld dat niet uitgesloten kan worden dat deze onveilig zijn.

Op aanbeveling van dit rapport werd het doelgebied 29 in de tweede helft van juli afgesloten. Het gebied is duidelijk afgebakend met roodwitte paaltjes, die op een afstand van twintig meter van elkaar zijn geplaatst. Verder staan er om de zestig meter borden die aangeven dat dit gebied niet mag worden betreden. Thans onderzoekt de Koninklijke luchtmacht of met de inzet van geavanceerde apparatuur zoals magnetometers, metaaldetectoren, grondradar en/of een combinatie van deze technieken, de duidelijkheid kan worden verkregen om dit gebied vrij te geven.

Nieuwe informatie heeft uitgewezen dat doelgebied 7 niet langer als riskant wordt aangemerkt. In aanvulling op het rapport heeft TNO schriftelijk laten weten dat het aanbrengen van een afbakening daar niet nodig is.

9. Indien tijdens het onderzoek, zoals bedoeld in vorige vraag, moet worden gegraven, is de regering dan ook voornemens de gebieden gelijk te saneren? Indien neen, waarom niet?

Zoals eerder aangegeven, is er geen aanleiding te veronderstellen dat het oefenschietterrein Vliehors verontreinigde grond bevat waarvoor sanering noodzakelijk is.

10. Op welke wijze zal Defensie het TNO-advies om de beachcleaner te gebruiken uitvoeren? Met welke frequentie zal de beachcleaner worden gebruikt?

Tijdens het grote onderhoud aan het oefenterrein in mei van dit jaar zijn alle doelgebieden door de beachcleaner extra geschoond. De bedoeling is om drie maal per jaar een oppervlak van ongeveer honderd hectare te schonen.

11. Wordt de aanpak met de beachcleaner geëvalueerd? Indien neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunnen de resultaten daarvan worden verwacht?

De ervaringen met de beachcleaner in de afgelopen jaren hebben aangetoond dat hiermee goede resultaten worden behaald. Een separate evaluatie is daarom niet voorzien.