Zwerfafval

Volledig Eindrapport zwerfafval Wadden 2019

Rijkswaterstaat Noord Nederland (RWS NN) heeft Bureau Waardenburg opdracht verleend om in samenwerking met de Waddenunit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Min. LNV) de zwerfvuil monitoring 2019 in het Waddengebied uit te voeren.
 
De achterliggende reden voor deze opdracht is het in kaart brengen van het zwerfafval in het Waddengebied. Door een duidelijk beeld te verkrijgen van het aanwezige afval kan dit leiden tot brongerichte aanpak van deze problematiek. Dit rapport bevat een beschrijving van de drie gemonitorde locaties en de gevonden resultaten.

Na eeneerdere rapportage over de monitoring en een pilot is dit de volledige Eindrapportage Zwerfafval (Pdf, 29 Mb)

Eindrapportage monitoring zwerfvuil Waddenzee

In 2018 heeft Rijkswaterstaat voor het eerst op drie locaties zwerfvuil in de Waddenzee gemonitord. Deze locaties liggen geografisch verspreid over de Waddenzee: in het westen (de Steenplaat), Griend en Zuiderduintjes op het oostelijk wad ten zuiden van Rottumeroog. Op elke locatie is drie keer gemonitord waarbij als basis voor de monitoring de methodiek is gehanteerde die al meer dan 10 jaar wordt toegepast om het zwerfvuil op de Noordzeestranden te meten.

De eindrapportage van de monitoring van het zwerfvuil (Pdf, 45 Mb)

Het onderzoek had ten doel om de methodiek van het monitoren te testen, aangezien dit voor de eerste keer plaats vond. Resultaat is dat de toegepaste methodiek goed werkt en daarom is besloten om de komende jaren door te gaan met deze monitoring. Daarbij gaan we ook tijdens 1 van de drie onderzoeksrondes nader onderzoeken wat de herkomst is van het gevonden zwerfafval.

Er wordt rekening mee gehouden dat in 2019 een groot deel van het aangetroffen zwerfval op Griend en Zuiderduintjes afkomstig is uit de containers die overboord zijn geslagen van de MSC Zoë. De Steenplaat ligt westelijk van de locaties waar de containers overboord zijn gegaan, dus daar verwachten we minder afval.
Voorlopig resultaat van het onderzoek zelf is dat er meer zwerfafval is aangetroffen op de locaties Steenplaat en Griend dan op Zuiderduintjes. Deze laatste ligt in een gebied waar minder menselijk medegebruik in de directe omgeving aanwezig is. Voor meer info over de resultaten van het onderzoek is bijgevoegde link naar de rapportage beschikbaar.

Op de drie onderzoekslocaties worden in 2019, aanvullend op het zwerfafval-onderzoek, ook sedimentmonsters genomen om het vóórkomen van microplastics te kunnen bepalen. Dit is onderdeel van een groter onderzoek wat Rijkswaterstaat uitvoert naar microplastics in de Waddenzee als gevolg van de containerrramp.”

Zwerfvuilophaalregeling en meten van zwerfvuil in de Waddenzee

Per 1 januari 2018 stimuleert Rijkswaterstaat het opruimen van zwerfafval langs de vastelandskunst van de Waddenzee middels een financiële regeling. Deze regeling is bedoeld om zwerfafval dat in samenwerkingsverband wordt opgeruimd, weg te laten halen op kosten van Rijkswaterstaat. Met de landelijke Zwerfafvalophaalregeling (ZOR) wil Rijkswaterstaat stimuleren dat er meer samenwerkingsverbanden en lokale initiatieven komen die zwerfafval langs oevers van Rijkswateren verzamelen. De regeling maakt het mogelijk dat Rijkswaterstaat het door derden ingezamelde zwerfafval kosteloos afvoert en verwerkt.

Meer informatie

Dit jaar is Rijkswaterstaat begonnen met het in beeld brengen van het zwerfafval in de Waddenzee. Dit doet Rijkswaterstaat door op drie onbewoonde eilanden en platen in de Waddenzee op drie momenten het zwerfafval te monitoren. De basis voor deze methode is de wijze waarop al sinds meer dan tien jaar zwerfvuil op de stranden wordt gemonitord. De eerste meting heeft in maart plaats gevonden, dit wordt in juli en oktober herhaald.
In dit verslag (25 Mb) wordt een eerste indruk beschreven van de gevonden hoeveelheden zwerfvuil. Opvallend van deze meting is dat deze plaats vond tijdens en vlak na de aanwezigheid van kruiend ijs in de Waddenzee, een omstandigheid die de metingen kan hebben beïnvloed.