Nationale meetprogramma's

Meten in het water

De Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) is het belangrijkste Nederlandse monitoringprogramma voor wat betreft de waterkwaliteit. Het bestaat uit het fysisch, chemisch en biologisch meetnet, gecoördineerd door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Op een aantal vaste punten wordt water, zwevende stof, sediment en biota bemonsterd. De resultaten voor het Waddengebied komen terug in de Probleemstoffenlijst waddenzee.
Daarnaast is er een speciaal biologisch meetnet voor schelpdieren, vis, vogels en zeehonden, gecoördineerd door het Ministerie van LNV.Niet alles wordt even vaak gemeten: stoffen in het water worden elk jaar gemeten, terwijl stoffen in het sediment slechts eens per 3 jaar aan bod komen. Deze frequenties zijn aan veranderingen onderhevig. Soms vallen er ook stoffen af uit het programma en soms komen er stoffen bij.

Meten in de lucht

Via de lucht komen ook verontreinigingen in de Waddenzee terecht. Voor deze indirecte route zijn er zijn specifieke meetprogramma's waarmee bepaald wordt welke stoffen er in de lucht zitten, en eventueel door uitregenen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.
Zo is er bijvoorbeeld het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Dit monitoringsnetwerk meet slechts een beperkt aantal stoffen. De (potentieel) belangrijke probleemstoffen voor de Waddenzee worden in dit netwerk niet of nauwelijks gemeten in de lucht.
Hiernaast meet het RIVM, in haar (LML)meetnetwerk, ook de chemische samenstelling van de neerslag. Dit betreft voornamelijk metalen. Voor beide netwerken is Kollumerwaard (nabij het Lauwersmeer) een meetstation nabij de Waddenzee

Planning van het meten

Op de website waterplan.nl wordt weergegeven welke stoffen in Nederland gemeten worden, op welke locaties de monsters genomen en hoe vaak deze gemeten worden.  In 2007 zijn extra veel stoffen in het meetprogramma opgenomen. De resultaten van monitoring in heel Nederland zijn te vinden op Waterstat.nl. Voor de Waddenzee zijn resultaten te vinden bij Feiten en Figuren.