Vrachten naar de Waddenzee

Stoffen in de Waddenzee zijn afkomstig van emissies vanuit verschillende bronnen (lees hierover meer in "Bronnen van Stoffen"). De belasting van de Waddenzee wordt bepaald door de vracht aan stoffen die daadwerkelijk de Waddenzee bereikt.

De gegevens over emissies uit puntbronnen zijn vooral afkomstig vanuit metingen aan de vracht vanuit deze puntbronnen. In de praktijk worden hiervoor gegevens gebruikt over de waterafvoer van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van de industrie en de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De emissies uit de meeste diffuse bronnen worden berekend op grond van het algemene principe:  emissie = activiteit x emissiefactor. Een voorbeeld is de emissie van koper van stilliggende schepen in de haven. Met activiteit wordt hiermee bedoeld het aantal stilliggende schepen per tijdseenheid per haven. De emissiefactor kan de mate van afgifte van koper uit de aangroeiwerende verf per tijdseenheid op deze stilliggende schepen zijn. Hiermee wordt er een totale belasting voor geheel Nederland vastgesteld. Met behulp van een verdeelsleutel wordt ook een belasting vastgesteld per oppervlakte, zoals de haven van Harlingen. Bij de scheepvaart op de Waddenzee zullen de emissies vrijwel volledig een belasting zijn voor de Waddenzee.

Uitwisseling tussen compartimenten speelt en belangrijke rol bij de mate van belasting van de Waddenzee

De bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt in de onkruidbestrijding in gemeenten in Friesland en Groningen komen maar voor een gedeelte terecht in de Waddenzee. Een groot gedeelte van de emissies blijft achter in de zuiveringsinstallaties en wordt afgebroken.

Emissieregistratie

Het registreren van de emissies wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM en het Ministerie van VenW. De regie voor - en aansturing van - de Emissieregistratie is ondergebracht bij het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).
De bij de Emissieregistratie betrokken instituten zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, bewerken, beheren, registreren en rapporteren van emissiedata, opdat de betrokken ministeries aan de nationale en internationale verplichtingen op het gebied van emissierapportages kunnen voldoen.
In de emissieregistratie worden de emissies naar bodem, water en lucht van circa 350 beleidsrelevante stoffen en stofgroepen vastgesteld. De emissiegegevens worden per emissiebron en per locatie opgeslagen in de centrale database van de Emissieregistratie. Dit omvat gegevens van individueel geregistreerde puntbronnen (op basis van o.a. Milieujaarverslagen en Commissie Integraal Waterbeheer(CIW)-enquĂȘtes) en berekende diffuse bronnen.