Lozen van koelwater

Verscheidene bedrijven, waaronder elektriciteitscentrales, gebruiken het Waddenwater als koelwater. Het opgewarmde koelwater dat de bedrijven in het gebied lozen, mag niet warmer zijn dan 30 graden Celsius.

In 2006 is een nieuw beoordelingsysteem voor koelwater in praktijk gebracht.
Naar aanleiding van de nieuwe beoordelingssystematiek voor warmtelozingen die in juni 2005 werd geïntroduceerd hebben de bedrijven die koelwater lozen op de Waddenzee een aanpassing van de Wvo-vergunning aangevraagd. In 2006 zijn de koelwaterlozingen opnieuw beoordeeld en de vergunningen aangepast.
Bij de nieuwe beoordeling wordt een afweging gemaakt tussen de eigenschappen van de lozing en de effecten in het oppervlaktewater waarop wordt geloosd. De vaste lozingsgrens van 30 graden Celsius is komen te vervallen en vervangen door de variabele grensparameter Warmtelast (product van debiet en temperatuursverschil) uitgedrukt in Megawatt (= MJ/s). De nieuwe criteria zijn:

  • de relatieve onttrekking van het koelwater
  • de grootte van de mengzone bij het lozingspunt
  • de opwarming van het ontvangende watersysteem

Afhankelijk van de temperatuur en van de stroming van het ontvangende water zijn er aan de hoeveelheid warmte die geloosd mag worden en aan de temperatuur van het geloosde water beperkingen gesteld. De belangrijkste afspraken zijn:

  • Het oppervlaktewater mag niet warmer dan 28 graden worden.
  • De opwarming van het watersysteem waarop de koelwaterlozing plaatsvindt mag niet meer dan 3 graden zijn.
  • In de buurt van het lozingspunt gelden overgangsnormen. Die zijn afhankelijk van de kwetsbaarheid van de natuur in de omgeving. Op plaatsen waar de natuur niet zo kwetsbaar is mag daardoor de watertemperatuur vlak bij het lozingspunt soms oplopen tot boven de 30 graden, mits het verderop maar weer afkoelt tot 28 graden.

Sinds 2006 heeft de interesse voor de bouw van nieuwe Elektriciteitscentrales in kustgebieden een enorme vlucht genomen. Zowel rond de Westerschelde en de Maasvlakte als in het Eems-Dollard gebied. De belangrijkste projecten voor het Waddengebied zijn de bouw van de Nuon-centrale en de RWE-centrale aan de oostkant van de Eemshaven.
De centrales zullen een capaciteit hebben die te vergelijken is met die van de huidige Eemscentrale. De inname is gepland in de Eemshaven. De lozing van het koelwater is gepland buiten de Eemshaven direct op het Eems-Dollard estuarium.