Emissie door schepen

De scheepvaart wordt gezien als een van de belangrijke diffuse bronnen van waterverontreiniging. Diffuus wil zeggen dat er niet één of meer vaste lozingspunten zijn aan te wijzen. Onderscheiden worden de volgende deelgebieden: recreatievaart, binnenscheepvaart en de zeevaart.

Belangrijke emissies uit de scheepvaart zijn :

  • Uitloging van schadelijke stoffen uit antifouling,
  • lozing van bilgewater, waswater en vuilwater,
  • vrijkomende oliën en vetten, geloosde ladingsresten.

Emissie door zeeschepen

Een  problematische emissie van de zeescheepvaart is de uitloging van schadelijke stoffen uit antifouling. Binnen de IMO is een verdrag voorbereid over het verbod op het gebruik van Tributyltin (TBT)- houdende antifouling op zeeschepen; vanaf 2003 zou deze antifouling niet meer op zeeschepen aangebracht mogen worden en vanaf 2008 dienen ook alle oude bestaande lagen van de schepen verwijderd te zijn.  

In 2001 heeft er een diplomatieke conferentie plaats gevonden met het oog op aanvaarding van het nieuwe verdrag; dit verdrag zal nog door voldoende landen geratificeerd moeten worden om in werking te treden. De meest recente informatie en documentatie hierover en over andere verontreinigingen door schepen, is terug te vinden op www.imo.org.
EU-landen en OSPAR-landen streven gezamenlijk binnen IMO een spoedige inwerkingtreding van het nieuwe verdrag na.

In Nederland treedt de grootste emissie op in de zeehavens, waar zeeschepen gedurende een bepaalde tijd voor anker liggen om te laden, lossen of om te passagieren. Gemiddeld bezoeken per jaar circa 30.000 zeeschepen een Nederlandse zeehaven waar ze gemiddeld 3 dagen verblijven. Naast organotinhoudende antifouling wordt op zeeschepen ook koperhoudende antifouling toegepast. Naar schatting komt er in de Nederlandse zeehavens per jaar 12,5 ton koper en 4 ton organotin in oppervlaktewater als gevolg van de uitloging van antifouling.

Emissie door coatings zeescheepvaart en visserij

Emisies door recreatievaart en visserij

In de Waddenzee zijn de visserij en de recreatievaart de belangrijkste emissiebronnen uit de scheepvaart.
Via de website van de helpdeskwater een aantal documenten toegankelijk met informatie  over de emissies door de recreatievaart. Ook staat hier informatie over de alternatieven voor het gebruik van antifouling in de recreatievaart.