Bronnen van stoffen

De bron van een stof is de oorzaak van de emissie van een vracht van deze stof. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in puntbronnen en diffuse bronnen maar ook in directe bronnen en indirecte bronnen. De vrachten van deze stof kunnen met of zonder aanvoerroute een belasting geven van de Waddenzee of Eems-Dollard.

Puntbronnen en diffuse bronnen

Een puntbron is geconcentreerd op een aanwijsbare plaats, een diffuse bron is juist verspreid over een bepaald gebied. Bekende puntbronnen zijn de lozingen (emissies) van bedrijven, vaak via een afvalwaterleiding, op het oppervlaktewater.

Een goed voorbeeld van typische diffuse bronnen zijn de emissies van de scheepvaart in de Waddenzee, zoals de aangroeiwerende stoffen in de verven op de schepen.Maar de onderverdeling naar puntbron of diffuse bron is niet altijd heel duidelijk. Deze is ook afhankelijk van waar de bron gelegen is en waar de emissie plaats vind. De lozing van een rioolwaterzuiveringsinstallatie is een puntbron voor de Waddenzee, maar de rioolwaterzuiveringsinstallatie is eigenlijk ook een verzameling van heel veel kleine bronnen, uit een groot verspreid gebied.

Directe bronnen in de Waddenzee

Menselijke activiteiten die een bron zijn voor de lozing van stoffen in de Waddenzee zijn scheepvaart, visserij, oeverbescherming, militaire activiteiten en recreatie maar ook het storten van baggerspecie. Voor de meeste stoffen is dit een kleine bijdrage aan de totale hoeveelheid die terechtkomt in de Waddenzee. In het bijzonder bij het gebruik van verven met aangroeiwerende stoffen (zie websheet tributyltin) zien we specifieke problemen in de Waddenzee.