Atmosferische depositie

Ook via de lucht, de zogenaamde atmosferische depositie, kunnen stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De atmosferische depositie wordt bepaald door de concentratie van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer, veroorzaakt door scala aan bronnen.Daarnaast vindt atmosferische depositie plaats op verhard oppervlak. Met het afstromend hemelwater kan deze verontreiniging direct of via een rioolwaterzuivering alsnog in het oppervlaktewater terechtkomen.

In 2004 heeft een inventarisatie van beschikbare informatie voor kwantificering van stofstromen vanuit scheepvaart en atmosferische depositie plaatsgevonden.
In het kader van zowel het Emissiebeheersplan Waddenzeegebied als de Europese Kaderrichtlijn Water bestond er de behoefte voor een inventarisatie van de beschikbare informatie omtrent de bron scheepvaart en de aanvoerroute atmosferische depositie.
De inventarisatie van de informatie beperkt zich tot het Waddenzeegebied. Er zijn relevante stoffen geselecteerd, waarvoor in een later stadium de kwantificatie van de belangrijke stofstromen plaats kan vinden.
Vanuit het onderzoek wordt aanbevolen om de emissies vanuit de scheepvaart in beeld te brengen voor de stofgroepen PAK's antifouling en zware metalen. Hierbij moeten de belangrijkste kennishiaten, zoals de mate van gebruik van stoffen, nog wel ingevuld worden.
Wat betreft de atmosferische depositie wordt aanbevolen om de emissies naar het Waddenzeegebied goed in beeld te brengen voor de stofgroepen PAK's, bestrijdingsmiddelen en (zware) metalen.

In de rechterkolom kan men de resultaten van dit onderzoek downloaden.