Bronnen en routes

De Waddenzee bevat hoofdzakelijk H20, water, maar hiernaast zijn er veel stoffen die de waterkwaliteit van de Waddenzee beïnvloeden. Deze stoffen zijn onder te verdelen in de mate waarin ze afkomstig zijn uit de natuur of gemaakt zijn door de mens:

  • Natuurlijke stoffen zoals NaCl (het hoofdbestanddeel van ons keukenzout) die in zeewater in ruime mate voorkomen. De natuurlijke achtergrondconcentratie is zo hoog dat er door menselijk handelen geen of nauwelijks invloed is.
  • Door de mens gebruikte stoffen, zoals de metalen en ook b.v. de PAKs, die ook van nature voor komen in zeewater. Door menselijk handelen kan de natuurlijke achtergrondconcentratie sterk overschreden worden, b.v. voor metalen als Kwik en Koper.
  • Door de mens gemaakt stoffen en hun afbraakproducten , zoals bestrijdingsmiddelen die niet van nature voorkomen in het zeewater. Elke toevoeging door menselijk handelen levert een verhoging van de concentratie op.

De beïnvloeding van de waterkwaliteit is afhankelijk van de vrachten (hoeveelheid) van stoffen die in de Waddenzee komen. Met meer kennis kan de vracht van deze stoffen wat betreft grootte en trend in kaart worden gebracht. Ook kan een beeld verkregen worden van de bijdragen van de verschillende bronnen en aanvoerroutes van stoffen.