Nationaal

Het Nederlandse beleid ten aanzien van de waterkwaliteit van de Waddenzee is gericht op het voorkomen dat er schadelijke stoffen in de Waddenzee terecht komen. Daarnaast is het streven dat de hoeveelheid schadelijke stoffen die in de Wadenzee aanwezig zijn, afnemen.

Er is een positieve ontwikkeling in de waterkwaliteit van de Waddenzee. Van veel stoffen zijn de concentraties de afgelopen jaren afgenomen. Een aantal doelen is echter nog niet is bereikt. Het huidige beleid werkt, maar wordt verder versterkt. Dit versterken gebeurt bijvoorbeeld door een relatie te leggen tussen het Waddenzeebeleid en het beleid voor de Rijn en de Noordzee.

Beleidsplannen

Het beleid voor de waterkwaliteit van de Waddenzee is opgeschreven in plannen, nota's en rapporten. Wat er in die rapporten staat over de waterkwaliteit wordt hier verder beschreven. Er is onderscheid te maken in het algemene beleid ten aanzien van de Waddenzee en het specifieke beleid ten aanzien van de waterkwaliteit.
Een belangrijk deel van het waterkwaliteitsbeleid en -beheer van de Waddenzee wordt op dit moment opgenomen in de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze Europeese richtlijn heeft een grote invloed op het Nederlandse waterbeleid.

PKB Waddenzee

De hoofdlijnen van het overheidsbeleid voor de waterkwaliteit van de Waddenzee staan in de de Derde Nota Waddenzee (PKB Waddenzee). In de Derde Nota Waddenzee is sinds februari 2007 het rijksbeleid voor de Waddenzee voor de komende tien jaar vastgelegd. Lees meer hierover op de pagina PKB Waddenzee.

Vierde nota Waterhuishouding

Het Nederlandse beleid op het gebied van de waterkwaliteit staat beschreven in de vierde Nota Waterhuishouding. De inhoud van deze nota geldt behalve voor de rest van het Nederlandse water, ook voor de Waddenzee. In deze nota staan onder andere de normen voor stoffen (hoeveel er van een stof in het water mag zitten).

Beheersplan voor de Rijkswateren (BPRW)

In het Beheersplan voor de Rijkswateren (BPRW) van Rijkswaterstaat wordt het algemene beheer van de rijkswateren beschreven.

Overige beleidsplannen

Voor de provincies staan de hoofdlijnen in het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW). In september 2006 is het wetsvoorstel voor de nieuwe Waterwet ingediend bij de Tweede kamer. De Waterwet vervangt een aantal bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. Zie de betreffende pagina in het menu aan de linkerzijde.