OSPAR-lijst

Deze lijst bevat de prioritaire stoffen volgens de OSPAR uit 1998 en de in 2000 toegevoegde Annex 2. De lijst is in het engels.
In OSPAR-kader bestaan twee lijsten voor gevaarlijke stoffen: de 'List of chemicals for priority action' en de 'List of substances of possible concern'. De stoffen op de 'OSPAR-List of chemicals for priority action' hebben bij OSPAR prioriteit bij het formuleren van die maatregelen die nodig zijn om de doelstelling te bereiken. OSPAR-beleid heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
De OSPAR-doelstelling voor 'gevaarlijke stoffen' luidt:

  1. Het voorkomen van verontreiniging van het maritieme gebied dat onder het OSPAR-verdrag valt door een continue terugdringing van lozingen emissies en verliezen naar zowel water als lucht van gevaarlijke stoffen, met het uiteindelijke doel om concentraties te bereiken in het mariene milieu die dicht bij achtergrondwaarden liggen voor van nature voorkomende stoffen en dichtbij 0 voor de synthetische stoffen.
  2. Streven naar de volledige beëindiging per 2020 van lozingen, emissies en verliezen van gevaarlijke stoffen. De doelstelling voor OSPAR gevaarlijke stoffen is dus vrijwel gelijk aan de KRW doelstelling voor prioritair gevaarlijke stoffen. Alle OSPAR gevaarlijke stoffen die op de KRW-lijst van prioritaire stoffen voorkomen behoren tot de KRW categorie 'prioritair gevaarlijk' of tot die groep waar de uiteindelijke categorie nog moet worden vastgesteld (waarbij vanuit OSPAR en OSPAR-landen de wens is geuit dat alle OSPAR stoffen op de KRW-lijst onder de prioritair gevaarlijke categorie vallen).

Voor de stoffen van de 'List of chemicals for priority action' worden momenteel concrete actieprogramma's en maatregelen opgesteld en uitgevoerd, tenzij het stoffen zijn die voor zover bekend niet meer geproduceerd, gebruikt of geïmporteerd worden of uitsluitend in gesloten systemen voorkomen. Dan beperkt de actie zich tot het eens in de zoveel tijd nagaan of deze stoffen werkelijk niet in het OSPAR milieu terecht komen.
Met het toenemende belang van het EU-beleid voor gevaarlijke stoffen verschuift het karakter van de OSPAR-acties richting:

  • het trachten te beïnvloeden van het EU-beleid om de OSPAR-doelen te bereiken;
  • wanneer het EU-beleid niet toereikend is zelf maatregelen opstellen en  uitvoeren ten aanzien van puntbronnen en diffuse bronnen;
  • opstellen/uitvoeren van gerichte monitoringsprogramma's.

OSPAR List of Chemicals for Priority Action (Annex 2) (1998)

(uit: Probleemverkenning prioritaire stoffen riza /rikz 2003)

Substances/groups of substances :
Polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs)
Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs)
Polychlorinated biphenyls (PCBs)
Polyaromatic hydrocarbons (PAHs)
Pentachlorophenol (PCP)
Short chained chlorinated paraffins (SCCP)
Hexachlorocyclohexane isomers (HCH)
Mercury and organic mercury compounds
Cadmium
Lead and organic lead compounds
Organic tin compounds
Nonylphenol/ethoxylates (NP/NPEs) and related substances
Musk xylene
Brominated flame retardants
Certain Phthalates - Dibutylphthalate and Diethylhexylphthalate

In 2000 toegevoegd aan OSPAR Annex 2:

Decylfenol
Dicofol
Hexamethyldisiloxaan
Hexachloorcyclopentadieen
Methoxychloor
4-tertbutyltolueen
Tetrabroombisfenol-a

De site van OSPAR biedt een complete lijst op stofniveau:
Klik hier voor de OSPAR-lijst "Substances of possible concern"