Afvalverbrandingsoven Harlingen

Extra communicatie over Reststoffen Energie Centrale

Bron: Provincie Fryslân
Datum: 27 maart 2013

De uitstoot van de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen zorgt soms voor onrust onder de inwoners van Harlingen en omgeving. De provincie Fryslân zet daarom extra communicatiemiddelen in om de bevolking goed te informeren over de emissies. Als vergunningverlener en toezichthouder houdt de provincie namelijk in de gaten of de emissiecijfers binnen de voorschriften blijven.

Via www.fryslan.nl/rec kunnen inwoners voortaan wekelijks lezen hoe de controles zijn verlopen. Ook ontvangt iedereen in Harlingen en omgeving thuis een sticker met daarop het milieualarmnummer. Mensen met klachten over de REC kunnen dit nummer bellen.

Hierover is een communicatieplan (pdf, 16,6 Kb) beschikbaar.

Provinciale evaluatie Reststoffenenergiecentrale openbaar

De provincie heeft de interne evaluatie naar de besluitvorming rond de Reststoffenenergiecentrale openbaar gemaakt. De evaluatie is gemaakt door een werkgroep van ambtenaren. Zij concluderen dat onder andere het college continu bewust moet zijn van de eigen rol en taak. De werkgroep constateert dat het college hierin niet altijd is geslaagd. Waardoor men naar buiten toe niet altijd duidelijk is geweest dat de provincie slechts vergunningverlener is. Gedeputeerde Staten herkent dit leerpunt.

Gedeputeerde Staten heeft ook een aantal kritische kanttekeningen bij de evaluatie. De werkgroep doet de suggestie om het coalitieakkoord juridisch te toetsen en om statenvragen te beperken tot zaken waar de provincie over gaat. Het college is het hier niet mee eens. Zij vindt dat het coalitieakkoord een politiek ambitiedocument is. Ook vindt het college dat het stellen van statenvragen volledig aan de Staten zelf is.

"Wij zien deze evaluatie als een aanzet maar willen een grondig extern onderzoek doen nadat de Raad van State definitief uitspraak doet": zo zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. "Ik wil graag zo open mogelijk zijn over de REC, daarom maken we het rapport helemaal openbaar."

Rapport evaluatie Reststoffen Energie Centrale (pdf, 148 Kb)

Bron: Provincie Fryslân

Provincie stelt veiligheidsplan Afvaloven Harlingen vast

Het veiligheidsbeheersysteem voor de REC in Harlingen is door de provincie vastgesteld. In dit plan staat hoe de kans op incidenten zo klein mogelijk is gemaakt. Ook staat in het plan hoe er constant aandacht is voor veiligheid. In maart keurde de provincie het veiligheidsbeheersysteem goed onder de voorwaarde dat er op onderdelen nog een aanvullende schriftelijke onderbouwing kwam. Dit was het laatste plan dat de provincie nog moest goedkeuren. Omrin heeft op vrijwillige basis het veiligheidsplan gemaakt.

Documentatie op de website van de Provincie Fryslân.

Bron: Provincie Fryslân

Antwoorden Kamervragen afvaloven Harlingen

Op 8 juni 2011 beantwoordde staatssecretaris Atsma kamervragen die op 13 mei waren ingediend door kamerlid de Mos (PVV).

Antwoorden kamervragen afvaloven Harlingen (pdf, 37 Kb)

Bron: Rijksoverheid

Provincie stelt plannen REC vast

29 maart 2011 - Vanuit de milieuvergunning en de technische veiligheid zijn er geen belemmeringen meer om de REC in Harlingen in bedrijf te nemen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit unaniem besloten. Het brandpreventieplan en het onderhoudsplan zijn vastgesteld. Ook is de brandbeveiliging van het doekenfilter goedgekeurd. Het veiligheidsbeheersysteem is goedgekeurd onder de voorwaarde dat er op onderdelen nog een aanvullende schriftelijke onderbouwing volgt. Het gaat dan om een aanvullende beschrijving van het managementsysteem.

De vastgestelde rapporten zijn voorgeschreven in de milieuvergunning.  In de vier documenten staat onder andere beschreven hoe Omrin de brandveiligheid waarborgt en hoe zij de REC onderhoudt. De vier documenten liggen vanaf 31 maart tot en met 10 mei ter inzage.

Bron: Provincie Fryslân

LTO Noord meet uitstoot nieuwe ReststoffenEnergieCentrale Harlingen

25 maart 2011 - De afdeling Franekeradeel-Harlingen van LTO Noord gaat via monitoring de uitstoot rondom de ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen scherp in de gaten houden. Met het onderzoek wil de afdeling aantonen of de emissie van de REC al dan niet leidt tot extra milieubelasting in de omgeving van Harlingen.

De REC gaat binnenkort draaien. Echter al in 2010 is het monitoringsprogramma van LTO Noord gestart. Dit programma geeft een goed en betrouwbaar beeld van de diverse stoffen in de lucht voordat de REC operationeel is. Deze biomonitoring wordt ook al jaren toegepast bij de afvalverbrandingsinstallaties in Alkmaar en in Wijster.

Op vier meetpunten in het verwachte depositiegebied van de REC en een referentiepunt buiten de invloedssfeer van de installatie worden de metingen verricht. In het afgelopen jaar zijn planten geteeld die door hun gevoeligheid goede graadmeters zijn voor de samenstelling van de lucht. Deze planten worden op gezette tijden beoordeeld op het voorkomen van stoffen die de REC zou kunnen uitstoten.

Het onderzoek in 2010 heeft de huidige milieubelasting in de directe omgeving van Harlingen in kaart gebracht. Het algemene beeld met betrekking tot de belasting rond Harlingen komt overeen met dat van achtergrondmetingen uit vergelijkbare biomonitoringprogramma's in Nederland. In 2011 en volgende jaren wordt het monitoringprogramma voortgezet, en de resultaten worden vergeleken met de nulmeting. De resultaten zullen uitwijzen of de emissie van de REC een aantoonbare bijdrage levert aan de milieubelasting Harlingen en omgeving.

Download het gehele rapport over de nulmeting 'Biomonitoringprogramma rond de ReststoffenEnergieCentrale (REC) Harlingen' (pdf, 560 kb)

(Bron: gemeente Harlingen, persbericht LTO Noord)

Provincie Fryslân start handhavingstraject voor de afvaloven in Harlingen

14 januari 2010 - Vandaag heeft de Raad van State de milieuvergunning voor de afvaloven (REC) in Harlingen vernietigd. Om die reden heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten het handhavingtraject te starten met als doel het stopzetten van de oprichtingsactiviteiten van de afvaloven.

Gedeputeerde Piet Adema: "Het is goed dat de Raad van State duidelijkheid heeft gegeven over de milieuvergunning van de afvaloven" . Door de vernietiging is er nu geen grond meer om de afvaloven op te richten vandaar de provincie start met de handhaving.

Ga voor meer informatie naar het dossier: Reststoffen Energie Centrale Harlingen op de website van de Provincie Fryslân.

Raad van State vernietigt milieuvergunning afvalverbrandingsoven Harlingen

13 januari 2010 -  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd die het college van gedeputeerde staten van Fryslân had verleend aan het bedrijf Omrin voor een reststoffen-energiecentrale in Harlingen.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van vandaag (13 januari 2010). Stichting Afvaloven Nee, stichting Natuur en Milieu en de Waddenvereniging hadden beroep ingesteld tegen de milieuvergunning die het provinciebestuur in december 2008 had verleend.

Volgens deze groeperingen had het provinciebestuur onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van de Waddenzee in de buurt van de afvalverbrandingsoven. De uitstoot van schadelijke stoffen zou leiden tot nadelige gevolgen voor de Waddenzee. Ook vreesden zij voor geluidsoverlast, geurhinder en bodemverontreiniging. Omrin zelf had ook beroep ingesteld tegen de milieuvergunning. Het bedrijf was het niet eens met de strenge eisen voor de uitstoot van zoutzuur en zwaveldioxide.

Naar het oordeel van de Raad van State had het provinciebestuur de normen voor de uitstoot van zoutzuur en zwaveldioxide beter moeten motiveren. Verder is onzeker of de geurnormen kunnen worden nageleefd. In de milieuvergunning staat niet duidelijk hoe het doekenfilter in de rookgasreiniging zal worden uitgevoerd, zodat het provinciebestuur beter had moeten motiveren waarom de uitstoot van stoffen bij storingen aanvaardbaar is.

Verder had het provinciebestuur meer onderzoek moeten (laten) doen naar de luchtverspreiding in de omgeving van de reststoffen-energiecentrale en naar de gevolgen van de werkzaamheden van de centrale voor de bodemkwaliteit voordat het de vergunning kon verlenen, aldus de hoogste bestuursrechter. Daarnaast biedt de milieuvergunning volgens de Raad van State onvoldoende bescherming tegen het ontstaan van brand als gevolg van de opslag van brandbaar afval op het buitenterrein.

Ten slotte is het de hoogste bestuursrechter niet duidelijk waarom het provinciebestuur geen voorschriften in de milieuvergunning heeft opgenomen ter voorkoming en beperking van lichthinder die het bedrijf veroorzaakt.

Gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat het college van gedeputeerde staten van Fryslân moet beoordelen of het de gebreken kan herstellen die de Raad van State nu heeft geconstateerd en of het vervolgens alsnog een nieuwe milieuvergunning voor de reststoffen-energiecentrale kan verlenen.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Lees de volledige tekst van de uitspraak op de website van de Raad van State.

Brief GS Fryslân over uitzending Afvaloven Harlingen van Zembla

3 juli 2009 - Naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 28 juni heeft het college van GS van Fryslân een brief (pdf, 356 Kb) naar de provinciale staten gestuurd. In de brief wordt nader ingegaan op de wijze waarop in de uitzending een onjuist beeld is gecreëerd rondom de Reststoffen Energie Centrale (REC) te Harlingen.

Provincie verleent milieuvergunning voor REC

17 december 2008 - Het College van Gedeputeerde Staten verleent aan Omrin/Afvalsturing Friesland N.V. een vergunning op basis van de Wet milieubeheer voor de oprichting van een Reststoffenenergiecentrale in Harlingen. De milieuvergunning - formeel de definitieve beschikking op de vergunningaanvraag - is dinsdag door het college vastgesteld. In vergelijking met de ontwerp-beschikking is er nog een aantal wijzigingen in de beschikkingen doorgevoerd, veelal op basis van inspraakreacties. Dit leidt tot een vergunning die strenger is dan de aanvankelijke ontwerp-beschikking en de aangevraagde milieuvergunning.
 
De wijzigingen die in de beschikking doorgevoerd zijn, hebben zowel met enkele praktische aspecten te maken als ook met technische aspecten. Het gaat om praktische zaken als lichthinder, het open en gesloten zijn van deuren en de bereikbaarheid van het complex. Maar het gaat ook om een onderzoek dat Omrin moet uitvoeren naar de haalbaarheid een bio-monitoringsprogramma en strengere, lagere daggemiddelde waarden voor de uitstoot van zwaveldioxide en zoutzuur. Deze strengere waarden, die mogelijk zijn met het gekozen type rookgasreiniging, gelden na het eerste jaar waarin de installatie ingeregeld wordt.
 
In de vergunning is rekening gehouden met de laatste stand van zaken op het gebied van techniek, als ook met recente jurispendentie. De uitspraak van de Raad van State inzake de Nuon-centrale in de Eemshaven is in de vergunning betrokken. Gedeputeerde Piet Adema: ”Het is een langdurig en vooral intensief traject geweest om tot deze vergunning te komen. Onze medewerkers en externe adviseurs hebben er tot op het laatste moment hard en secuur aan gewerkt. Er ligt nu een degelijke milieuvergunning die niet alleen robuust is, maar die voor ons ook zeer goed handhaafbaar is”.
 
De milieuvergunning ligt voor een ieder ter inzage van 19 december 2008 t/m 30 januari 2009. Degene die een zienswijze op de ontwerp-beschikking heeft ingediend kan beroep instellen tegen de vergunning bij de  Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

GS Fryslân beslist positief op vergunningaanvraag afvalcentrale Harlingen

20 augustus 2008 - Het College van Gedeputeerde Staten heeft positief beslist op de aanvraag om een milieuvergunning die afvalverwerker Omrin heeft ingediend voor de realisatie en het in bedrijf nemen van een Reststoffen Energiecentrale in Harlingen. Na een langdurige en zorgvuldige procedure voldoet de aanvraag aan alle voorwaarden om de vergunning te kunnen verlenen. In die vergunning worden onder andere expliciete en harde eisen gesteld aan de grenswaarden voor de luchtemissie. De ontwerp-beschikking ligt vanaf 28 augustus 2008 tot en met 8 oktober 2008 ter inzage.

Omrin diende de vergunningaanvraag met een milieueffectrapport (MER) in september 2007 in bij de provincie Fryslân. Zowel de aanvraag als het MER zijn na die tijd nog enige malen door Omrin aangevuld. De lijvige vergunningaanvraag is in de tusselnliggende periode door zowel interne specialisten van de provincie en externe bureaus beoordeeld. De MER is door de Commissie voor de milieueffectrapportage beoordeeld, op 30 juli j.l. gaf de Commissie op het laatste onderdeel (de aangepaste samenvatting) een positief advies. Op basis van alle informatie concludeert het College dat de aanvraag nu aan alle voorwaarden voldoet en de vergunning verleend kan worden.

Het volledige persbericht (pdf, 76 kB)

Het volledige ontwerp-besluit (pdf, 340 kB) met beschrijving van de aanvraag, overwegingen en overige aspecten.

De geldende voorschriften voor de vergunning (pdf, 232 kB)

De inspraakreacties (pdf, 428 kB, op verzoek niet langer beschikbaar)