Monitoring Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Na een uitgebreide vergunningenprocedure, inclusief een milieu-effect-studie van de NAM, is door de regering toestemming gegeven voor een nieuwe gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locatie Moddergat. Vanaf 5 februari 2007 is deze nieuwe winning gestart, die waarschijnlijk 20 jaar in beslag zal nemen (totaal 20 miljard m3 winbaar gas).

De nieuwe winning wordt begeleid met een uitgebreid en uniek monitoringprogramma naar de gevolgen van de winning voor natuur, milieu en landschap. Op basis van de monitoringresultaten wordt jaarlijks beoordeeld of de winning door kan gaan, danwel aangepast of stopgezet moet worden.

Het monitoringprogramma is eind 2007 beoordeeld door de auditcommissie van de Commissie m.e.r. In het Rijksprojectbesluit is bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), als onafhankelijke auditor, onder de naam van "Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee", de ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. 

Advies Auditcommissie 2014

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2014 van de Auditcommissie (pdf, 603 Kb).

Uit de samenvatting over de monitoring over 2014: De bodemdalingsnelheden zijn binnen de toegestane gebruiksruimte gebleven. De Auditcommissie vindt deze conclusie aannemelijk (zie Hoofdstuk 4: Geodetische metingen).

Er geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in natuurwaarden (bijvoorbeeld soorten en habitats waar instandhoudingsdoelen voor zijn opgesteld) die het gevolg zijn van de gaswinning.

De Auditcommissie is het hiermee eens (zie Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6: Signaleringsmetingen).

Meer informatie en achtergrondrapporten op de website van de commissie MER.

Advies Auditcommissie 2013

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2013 van de Auditcommissie (pdf 0,6 Mb).

De evaluatie geeft voldoende inzicht in de sterke en zwakke punten van het huidige monitoringsprogramma en vormt dan ook een goed uitgangspunt voor de verantwoording van een nieuw en bijgesteld monitoringsprogramma voor de jaren 2014-2019.

Meer informatie en achtergrondrapporten op de website van de commissie MER.

Advies Auditcommissie 2012

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2012 van de Auditcommissie (pdf 0,4 Mb).

De bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee blijft binnen de grenzen. Dat blijkt uit de rapportage 2012 van de NAM. Zoals verwacht kan nu nog niets gezegd worden over effecten op natuur. Hiervoor zijn eenduidige meetreeksen van meerdere jaren nodig die nu nog niet beschikbaar zijn.

De monitoringsopzet van de gaswinning onder de Waddenzee wordt in 2013 voor het eerst geƫvalueerd. De Auditcommissie heeft geadviseerd over de opzet van deze evaluatie. Zij adviseert bij de evaluatie te focussen zodat meetprogramma's op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Meer informatie en achtergrondrapporten op de website van de commissie MER.

Advies Auditcommissie 2011

Kamerbrief van 28 juni 2011 waarin minister van EL&I aan de kamer laat weten de conclusies van de Auditcommissie gaswinning Waddenzee te steunen. De Minister ziet geen aanleiding om in te grijpen in de huidige gaswinning.

In het advies 2011 van de auditcommissie wordt gesteld dat de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee blijft binnen de grenzen. Dat blijkt uit de rapportage 2011 van de NAM. Zoals verwacht kan nu nog niets gezegd worden over effecten op natuur. Hiervoor zijn eenduidige meetreeksen van meerdere jaren nodig die nu nog niet beschikbaar zijn. In 2012 vindt een evaluatie plaats van de totale monitoringsopzet. De Auditcommissie adviseert de afstemming tussen de meetprogramma's in de evaluatie centraal te stellen.

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2011 van de Auditcommissie (pdf 0,4 Mb).

Advies auditcommissie 2010

Kamerbrief van 31 januari 2011 waarin Minister Verhagen van EL&I aan de kamer laat weten de conclusies van de Auditcommissie gaswinning Waddenzee te steunen. De Minister ziet geen aanleiding om in te grijpen in de huidige gaswinning.

In het advies 2010 van de auditcommissie wordt gesteld dat de bodemdaling naar verwachting binnnen de grenzen blijft. Voor de effecten op natuur zijn meetresultaten over meerdere jaren nodig. Voor goede conclusies over effecten op de natuur kan volgens de Auditcommissie de samenhang tussen de verschillende metingen nog verder verbeterd worden.

Download Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2010 van de Auditcommissie (pdf 0,4 Mb)

Bekijk ook het persbericht over deze rapportage.

Meer informatie en achtergrondrapporten op de website van de commissie MER.

Advies Auditcommissie 2008

Kamerbrief van 18 februari 2009 (pdf, 61 Kb) waarin de minister reageert op het advies 'Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen'. De minister neemt gegeven adviezen over.

Het volledige advies (pdf, 450 Kb)

Advies Auditcommissie 2007

Het eerste advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee gaat specifiek in op de opzet van de monitoring en de nulmeting. In april 2008 is het eerste monitoringsrapport verschenen.

Eerste rapportage over 2007
De monitoring vindt plaats ten behoeve van het project 'aardgaswinning Waddenzee vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen'. Voor deze winningen is in overleg met de overheid (Min. LNV) en NGO's een monitoringprogramma overeengekomen. In een later stadium is op verzoek van de Audit Cie, die voor de overheid (Min. EZ & LNV) toeziet op de invulling en uitvoering van de monitoring, een startdocument opgesteld.  Het startdocument sluit aan op het monitoringprogramma en bevat:

  • een meer gedetailleerde invulling van het programma,
  • een overzicht van de uitgangspunten tav meten en monitoren,
  • achtergrondinformatie over ecologische effecten van bodemdaling.

Het startdocument dient als referentie voor de advisering aan en het overleg met de overheid.

In de eerste rapportage van de Audit Cie aan de overheid staan een aantal adviezen en opmerkingen t.a.v. het meet- & regelprotocol en het monitoringprogramma van de NAM. De adviezen en ontbrekende nulrapportages zijn voorzover mogelijk meegenomen in deze rapportage.

De rapportage "Samenvatting Monitoringrapporten 2007 en integrale beoordeling Aardgaswinning Waddenzee vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen" (Pdf, 36 Mb) is opgesteld aan de hand van de ontbrekende nulrapportages en alle monitoringrapporten die, conform het goedgekeurde monitoringplan, zijn verzameld in het 1ste monitoringjaar 2007.