Ter inzagelegging

 

Gaswinning onder de Waddenzee

Terinzagelegging ontwerpbesluiten


De complete set ontwerp-besluiten ligt van 19 april tot en met 30 mei 2006 ter inzage bij elk van de onderstaande overheden. Hiervan is kennisgeving gedaan in de Staatscourant van 18 april 2006 en in lokale en regionale bladen.

Ministerie van EZ (Informatiecentrum), Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, tel. 070 - 379 89 11
Ministerie van LNV (DRZ-vestiging Noord), Cascadeplein 6, Groningen, tel. 050 - 599 23 00
Ministerie van V&W (Rijkswaterstaat Noord-Nederland), Keurloane 2, Buitenpost, tel. 0511 - 54 84 84
Provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden, tel. 058 - 2 925 925
Provincie Groningen (Mediatheek, kamer E115), St.Jansstr 4, Groningen, tel. 050 - 316 49 11
Gemeente Dongeradeel, Koningstraat 13, Dokkum, tel. 0519 - 298 888
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, Van Limburg Stirumweg 18, Kollum, tel. 0511 - 458 888
Gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, Leens, tel. 0595 - 575 500
Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113, Leeuwarden, tel. 058 - 292 22 22
Waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1, Groningen, tel. 050 - 304 89 11.

 

 

Status vergunningentraject

Inspreken

Hoorzittingen