Inspreken


Tot en met 2 maart konden zienswijzen over het milieueffectrapport worden ingebracht. Deze inspraakreacties zijn doorgegeven aan de Commissie voor de milieueffectrapportage en aan de betrokken overheden. Alle inspraakreacties worden bij de ontwerp-besluiten mede ter inzage gelegd.

Van 19 april tot en met 30 mei liggen de ontwerp-besluiten ter inzage en kunt u uw zienswijze inbrengen op de ontwerp-besluiten. U kunt deze kenbaar maken aan het Bureau Energieprojecten. Daarnaast kunt u inspreken tijdens een van de twee hoorzittingen die worden georganiseerd.

Alle inspraakreacties worden doorgestuurd aan alle bij de besluitvorming betrokken overheden, waar mogelijk gegroepeerd naar het specifieke besluit waarop ze betrekking hebben. Deze overheden wegen de inspraakreacties mee bij hun definitieve besluit. De inspraakreacties op de ontwerp-besluiten worden medio juli met de besluiten ter inzage gelegd. 

 

Status vergunningentraject

Ter inzagelegging

Hoorzittingen