Status vergunningtraject


De Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V. (NAM) is initiatiefnemer. Zij heeft een milieueffectrapport (MER) gemaakt. Dit rapport brengt de effecten op natuur, milieu en landschap in kaart en eventuele alternatieven voor de activiteit, zodat overheden die moeten beslissen over de gevraagde vergunningen dit kunnen doen op basis van de juiste informatie.

Alle vergunningen en ontheffingen zijn na het beschikbaar komen van het MER door de NAM tegelijkertijd aangevraagd bij de verschillende overheden die hierover besluiten moeten nemen. Op 19 april leggen deze overheden hun ontwerpbesluiten ter inzage.
Tot en met 30 mei kunt u deze stukken bekijken en uw zienswijze erop inbrengen.

Inspraakreacties worden verwerkt, waarna naar verwachting begin juli 2006 de definitieve besluiten genomen worden. Deze zullen vervolgens ter inzage liggen. In juli wordt deze site uitgebreid met informatie over mogelijkheden om beroep aan te tekenen tegen deze besluiten.

Terinzagelegging ontwerpbesluiten

Inspreken

Hoorzittingen

Meer informatie over de rijksprojectenprocedure