Energy Valley: Nieuwe energie voor Noord-Nederland

Stichting Energy Valley
De stichting Energy Valley is in 2003 opgericht door overheden, bedrijven en kennisinstituten om de noordelijke energie-economie en -werkgelegenheid uit te bouwen via duurzame innovaties die aansluiten bij de regionale kansen. De stichting ondersteunt initiatiefnemers bij de uitwerking van een projectvoorstel, het vinden van samenwerkingspartners en het verkrijgen van toegang tot bestaande financieringsopties.

De stichting Energy Valley doet dit door te fungeren als aanspreekpunt en intermediair voor bedrijven, overheidsinstanties en kennisinstellingen.  Kennis delen en de slagingskans van projecten maximaliseren is daarbij het uitgangspunt.

De Energy Valley regio
Noord-Holland Noord, Fryslân, Groningen en Drenthe en kennen een stevige energiesector met 400 bedrijven, 25.000 banen en 350 projecten in ontwikkeling bij zowel publieke en private partijen. Samen vormen zij de Energy Valley regio. De focus ligt op de ontwikkeling van duurzame mobiliteit, energiebesparing, schoon fossiele energie en nieuwe energietechnologieën. Hiermee loopt de Energy Valley regio voorop met de ontwikkeling van een duurzame energie-economie.
De Energy Valley regio geeft invulling aan het nationale energietransitiebeleid (beleid dat moet leiden tot meer gebruik van duurzame energie) en is een van de speerpunten van het economische programma Koers Noord.

Akkoord
De Energy Valley provincies sloten in 2007 een energieakkoord  met het Rijk. Het doel is om in 2011 40 tot 50 Petajoule duurzame energie te produceren en 4,5 Megaton minder CO2 uit te stoten. Hiermee levert de Energy Valley regio een forse bijdrage aan de nationale klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 zoals die in het werkprogramma 'Nieuwe energie voor het klimaat' (pdf 3 Mb) zijn beschreven.

In de Innovatieagenda Energie schetst het kabinet haar inzet geschetst om energietransities en -innovaties de komende jaren te stimuleren. Voor de Energy Valley regio is dit uitgewerkt in het document Innovatieregio Energy Valley (pdf 3 Mb). Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe concrete projecten in de Energy Valley regio bijdragen en invulling geven aan het Rijksbeleid.

Kaart
Stichting Energy Valley heeft een kaart samengesteld voor de hele regio waarop met rood de conventionele energie activiteiten zijn weergegeven, met groen de duurzame energie projecten en blauw de kennis- en innovatieprojecten. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen operationele projecten en projecten in ontwikkeling.  Klik op de kaart voor de pdf versie waarop u kunt inzoomen.

Lees meer over de activiteiten van Energy Valley