Duurzaam Ameland plaatst HRe ketels

Duurzaam Ameland
In Duurzaam Ameland hebben de gemeente Ameland, Eneco, GasTerra en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de krachten gebundeld.  Zij werken samen werken aan meer duurzame energie op Ameland in proefprojecten die een voorbeeld  zijn voor andere overheden of bedrijven die duurzame energie willen opwekken of inzetten.

Wat doet Duurzaam Ameland?
Alle projecten van Duurzaam Ameland hebben te maken met duurzame energie. Door deze projecten uit te voeren, kan Ameland in de toekomst energie gebruiken die zo veel mogelijk duurzaam is opgewekt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van energiezuinige toestellen en systemen. De projecten van Duurzaam Ameland zijn ingedeeld in zes groepen: duurzame mobiliteit, groene grondstoffen, keten efficiency, gebouwde omgeving, duurzame elektriciteitsvoorziening en nieuw gas.

Project HRe ketels op Ameland

In Nederland is de HR-ketel het standaardtoestel voor woningverwarming. De afgelopen decennia heeft dit toestel gezorgd voor een besparing van miljarden kubieke meters aardgas. Nu is er de opvolger van deze ketel: de HRe-ketel. Onder de kap van de ketel zit een kleine generator die elektriciteit opwekt zodra er in de woning vraag naar warmte is. Een combi HRe-ketel levert behalve elektriciteit ook warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater.

De HRe-ketel wekt elektriciteit op met een twee keer zo hoog rendement als een elektriciteitscentrale. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen en een reductie van de uitstoot van CO2 (broeikasgas) bereikt.

Om praktijkervaring op te doen zijn op Ameland meerdere toestellen in woningen geplaatst. Ook in het wachtlokaal van Wagenborg in Nes en in de vuurtoren is een HRe ketel geplaatst. Deze kunt u bekijken. Duurzaam Ameland werkt aan een voorstel om in 2009/2010 nog zo'n 100 ketels op Ameland te plaatsen. Hiervoor is subsidie (EUR 0,2 mln) aangevraagd bij het Waddenfonds. Deze aanvraag is in juli 2009 gehonoreerd.

Overige projecten van Duurzaam Ameland:

  • Groen licht: de pier in Nes wordt verlicht door groene verlichting. De pier is hierdoor minder opvallend aanwezig voor vogels.
  • Waterstof in aardgas: bewoners van appartementencomplex ´Noorderlicht´ in Nes verwarmen en koken sinds kort op een mengsel van aardgas en waterstof. Door waterstof aan aardgas toe te voegen, spaart dit ons milieu en onze gasvoorraad.een eerste stap in duurzaam gas.
  • Kennis en Innovatiecentrum: Duurzaam Ameland plaatst een innovatieve warmtepomp (die zorgt voor verwarming en koeling van het gebouw) in het kennis- en innovatiecentrum in Nes. In het centrum dat medio 2009 opent, kunt u meer zien van de projecten van Duurzaam Ameland.   

Meer informatie: www.duurzaamameland.nl

Ambities Waddeneilanden

Ook op de andere waddeneilanden wordt gewerkt aan duurzame energie met als doel dat alle Waddeneilanden in 2020 zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie en water. Deze gezamenlijke ambitie is door de gemeenteraden van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog uitgewerkt in een manifest. Dit manifest is op 5 oktober 2007 officieel overhandigd aan gedeputeerde Visser van de provincie Noord-Holland en gedeputeerde Andriesen van de provincie Fryslân. 

Het ambitiemanifest Waddeneilanden vormt een parapluprogramma voor projecten te realiseren binnen het kader van het Waddenfonds en zo mogelijk andere financieringsbronnen. Het heeft als doel om de zelfvoorzienendheid te vertalen in concrete, aansprekende en haalbare projectdoelen op de korte termijn. Om projecten op te zetten heeft ieder eiland inmiddels een Duurzaam Energieteam.

Lees meer op:

www.duurzaamtexel.nl

www.duurzaamvlieland.nl

www.duurzaamterschelling.nl

www.duurzaamameland.nl