Zoneringskaart natuur en recreatie

In 2016 werd het Waddengebied uitgekozen als mooiste natuurgebied van Nederland. Met het winnen van deze prijsvraag heeft het consortium betrokken bij de indiening (o.a Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Nationaal Park Schiermonnikoog, Nationaal Park Duinen van Texel) RVO in 2018 gevraagd te werken aan de zoneringskaart natuur en recreatie Waddenzee: opdracht was het opstellen van een zoneringskaart die ruimte  biedt aan alle recreatieve doelgroepen én de unieke natuurkwaliteiten van het gebied bewaakt.

Hiervoor is op 25 april 2018 tijdens het eendaagse ‘minisymposium Waddenzee’ een schetssessie georganiseerd. Centraal stonden [1] de unieke Waddenbeleving; [2] het interesseren van de internationale toerist voor de Wadden en [3] het behoud én versterking van de natuur.
De resultaten zijn verwerkt in een concept zoneringskaart en gepresenteerd aan de Stuurgroep ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ op 5 oktober 2018.

RVO.nl is vervolgens gevraagd de kaart in februari en maart 2019 te presenteren tijdens een werkbijeenkomst van de natuurbeheerders in het gebied en vervolgens in de 5 ‘Kombergingsbijeenkomsten’. Daar is de kaart door de stakeholders op gebiedsniveau getoetst op compleetheid en inhoud. Resultaten en reacties uit deze bijeenkomsten zijn in samenspraak met opdrachtgever Natuurmonumenten verwerkt tot de ‘discussiekaart natuur & recreatie #mooistenatuurgebied’.

Doel van de kaart
Werelderfgoed Waddenzee wordt internationaal gepromoot als één van de ‘Holland National Parks’. Het is de bedoeling hiermee internationale bezoekers te trekken die geïnteresseerd zijn in natuur en cultureel erfgoed. Dit komt de regionale economie ten goede.
De kwaliteiten van het Waddengebied zijn onder andere rust, ruimte, duisternis en veel natuur. Recreatief medegebruik van dit gebied kan, maar niet altijd en niet overal.
Deze discussiekaart is bedoeld als een dynamische ‘werkkaart’ waarmee de natuurorganisaties onderling afgestemd een inbreng kunnen leveren in diverse (ruimtelijke) processen, zoals die van de Nationale Omgevingsvisie en de Gebiedsagenda’s.
Doel van de kaart is inzicht in waar géén en waar enige ruimte is om binnen het thema ‘wadbeleving’ ruimte te bieden aan recreanten en eventueel ondernemers. Het gaat over de bandbreedte van geen recreatie, kleinschalige locaties waar je weinig tot geen ontwikkelingen wil, tot enkele beperkte grootschaligere locaties met ontwikkelpotentie.

De kaarten
De ‘discussiekaart natuur & recreatie #mooistenatuurgebied’ bestaat uit drie kaartlagen.

Kaartlaag 1: De landschappelijke onderlegger vormt de basis van de kaart. Hierop staan de platen, geulen, kwelders en duinen aangeven, maar ook de zeedijk en het terpen- en wierdenlandschap. Deze landschappelijke onderlegger is apart weergegeven in kaart 1, met de legenda landschap.

Kaartlaag 2: Aan de landschappelijke onderlegger zijn vervolgens de kwetsbare natuurgebieden toegevoegd in kaart 2: de artikel 2.5 gebieden, hoogwatervluchtplaatsen, rustgebieden zeehonden en de strandbroeders.

Kaartlaag 3: Kaart 3 vormt de volledige discussiekaart. Hierop zijn ook de recreatieve voorzieningen zichtbaar en wordt zichtbaar waar het schuurt tussen recreatie en natuur. Op de kaart zijn vervolgens recreatieve ontwikkelmogelijkheden aangegeven: in ontwikkellocaties, in de verbinding met het achterland en middels het concept vogelboulevard.

Hier (Pdf, 125 Kb) vindt u meer achtergrond informatie over de verschillende kaartlagen en de afwegingen die gemaakt zijn.