Proef over droogvallen / Erecode

Proef met afspraken over droogvallen en gedrag op de Waddenzee

Op 4 juni 2003 is de afsprakennotie 'Verantwoord droogvallen op de Waddenzee' (zie onderstaand bijlage 1) ondertekend door verschillende overheden en belangenorganisaties. Dit was de start vaneen vier jaar durende proef met afspraken over droogvallen en gedrag op de Waddenzee.

De proef maakte het mogelijk in afwijking van de bestaande wet- en regelgeving in de periode 2003 - 2006 ook buiten 200 meter van de betonde en beprikte vaargeulen droog te vallen, mits de droogvaller zich zou houden aan de overeengekomen Erecode 'Wad ik heb je lief' (zie bijlage 2). Tijdens de proef zijn door overheden, natuurorganisaties en gebruikers volgens een vast format gegevens verzameld over het droogvallen op de Waddenzee. Op basis van deze gegevens is de proef elk jaar geëvalueerd (zie bijlagen 3, 4, 5 en 6).

Na 4 jaar (eind 2007) is de eindevaluatie verschenen waarin een antwoord wordt gegeven op de vraag of het experiment een succes kan worden genoemd.  Hierbij dient te worden opgemerkt dat het geven van het antwoord complexer is geworden door wetswijzigingen in de afgelopen vier jaar, die bij de aanvang van de proef niet waren voorzien.

Lees de eindevaluatie 'Verantwoord droogvallen op de Waddenzee', met conclusies en aanbevelingen, nov. 2007 (pdf, 126 kb)

Lees de bijlagen:

bijlage 1: De afsprakennotitie verantwoord droogvallen in de Waddenzee (pdf, 70 kB)
bijlage 2: De Erecode 'Wad ik heb je lief' (pdf, 78 kB)
bijlage 3: Evaluatienotitie 2003 (pdf, 192 kB)
bijlage 4: Evaluatienotitie 2004 (pdf, 215 kB)
bijlage 5: Evaluatienotitie 2005 (pdf, 247 kB)
bijlage 6: Evaluatienotitie 2006 (pdf, 269 kB)
bijlage 7: Waarnemingsformulier droogvallen (pdf, 355 kB)
bijlage 8-1: Beknopte samenvatting van de droogvalwaarnemingen (pdf, 67 kB)
bijlage 8-2: Boschplaatgasten - Samenvattende rapportage Staatsbosbeheer Terschelling; feb. 2007 (pdf, 1,68 MB)
bijlage 8-3: Samenvatting van waarnemingen van Wadvaarders en BBZ (pdf, 1,59 MB)
bijlage 9: Passende beoordeling - Strategische Milieubeoordeling (pdf, 66,8 kB)
bijlage 10: Samenvatting Quick Scan effecten droogvallen (pdf, 65 kB)
Resultaten Quick Scan proef Droogvallen, sept. 2005 (pdf, 0,6 MB)
bijlage 11: Samenvatting waarneming van effecten door terreinbeheerders/toezichthouders; sept. 2007 (pdf, 82 kB)

--> ga naar de website van de Erecode www.ikpasophetwad.nl