Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee

De vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee wordt verdiept en verbreed zodat de Eemshaven bereikbaar wordt voor grotere schepen. Daardoor kan de Eemshaven zich verder ontwikkelen tot een centrum voor (duurzame) energie.

De provincie Groningen, Groningen Seaports en een aantal bedrijven, hebben vergevorderde plannen voor uitbreiding van de Eemshaven als energiehaven. Voor de aanvoer van kolen, aardgas en biomassa zijn grote schepen nodig, met een diepgang van 12,5 tot 14 meter.

De vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee wordt daarom verdiept tot gemiddeld 15,5 meter onder NAP, en verbreed tot ongeveer 300 meter (400 meter in de bochten). Om de vaargeul op de gewenste diepte te krijgen moet er met name ten noorden van de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat worden gebaggerd. De verwijderde baggerspecie (het opgegraven zand) wordt niet afgevoerd, maar wordt zo goed mogelijk binnen het gebied verspreid.

Tracé-/m.e.r.-procedure
Vanwege de omvang van de baggerwerkzaamheden is een Tracébesluit nodig. Omdat het om een bestaande vaargeul gaat wordt in dit geval de verkorte Tracé-/m.e.r.-procedure gevolgd. Onderdeel van deze procedure is het opstellen van een Milieueffectrapport. Deze milieueffectrapportage verscheen in mei 2009. In de rapportage wordt beschreven welke effecten de baggerwerkzaamheden kunnen hebben op natuur en milieu, en wat gedaan zal worden om die effecten zo klein mogelijk te maken.

Besluiten vergunningen ter inzage

3 februari 2011 Kennisgeving voorbereiding besluiten aanvragen vergunningen Tracébesluit Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee

Voor de uitvoering van het Tracébesluit Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee zijn de volgende besluiten genomen:
1. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
NBwet-vergunning
2. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Dienst Regelingen)
Ontheffing Flora - en faunawet
3. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Waterdistrict Waddenzee
Vergunning ingevolge Wet beheer rijkswaterstaatswerken

De besluiten liggen met ingang van 4 februari tot en met 17 maart 2011 op diverse plaatsen ter inzage. 

Lees de volledige bekendmaking in de staatscourant.

Tracébesluit verruiming Eemshaven-Noordzee

Het tracébesluit verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee heeft van van 17 december 2009 tot 28 januari 2010 ter inzage gelegen.

De verruiming van de vaargeul is nodig om de Eemshaven bereikbaar te maken voor Panamax-bulkschepen met een maximale diepgang van 14 meter en LNG-schepen (schepen die vloeibaar aardgas vervoeren). Hierdoor wordt het mogelijk om de Eemshaven te ontwikkelen tot een belangrijk energiecentrum. De planning is dat Rijkswaterstaat in de periode vanaf eind 2011 tot medio 2012 de verruiming van de vaargeul realiseert.

De belangrijkste maatregelen zijn:

    * Verwijdering van wrakken en obstakels voorafgaand aan de verdieping;
    * Verruiming van de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzeekustzone;
    * Verspreiding van het gebaggerde materiaal in de Noordzeekustzone en het Eems-estuarium;
    * Verdieping van de toegang tot de noodankerplaats Doekegat rRede en inrichting van een nieuwe wacht- en noodankerplaats op de Noordzee;
    * Ontwikkeling van een verkeersmanagementsysteem (Vessel-Traffic -Management) samen met de Duitse overheid.

Uitgangspunt bij de verruiming is dat de de effecten op natuur en milieu zoveel mogelijk worden beperkt. De vaargeul krijgt daarom een getrapt profiel, zodat er zo weinig mogelijk hoeft te worden gebaggerd. Zowel bij de wijze en het tijdstip van het baggeren als bij de verspreiding van het baggermateriaal wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna.