Cobra Kabel Nederland-Denemarken

Vanaf vandaag (26 augustus 2010) ligt  tot en met woensdag 6 oktober 2010 de concept-Notitie reikwijdte en detailniveau COBRAcable ter inzage. COBRAcable is een elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Denemarken. Voor dit project zal een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld, waarvoor de uitgebreide m.e.r.-procedure wordt gevolgd. Tevens zal een passende beoordeling worden opgesteld, die in het MER wordt opgenomen.

Achtergrond
TenneT TSO en Energinet.dk (de Deense Transmission System Operator), willen tussen Nederland en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aanleggen met een transportcapaciteit van ca. 700 tot 1.000 MW, met convertorstations nabij de aansluitpunten. Deze verbinding zal aan de Nederlandse zijde in de Eemshaven op het daar aanwezige station op het 380 kV hoogspanningsnet aangesloten worden en aan Deense zijde in Endrup. Deze verbinding doorkruist de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en mogelijk de Eems-Dollard. Deze gebieden zijn als ‘grote wateren’ tevens onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Procedures en besluitvorming
Op de besluitvorming voor dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit houdt onder meer in dat het besluit over de ruimtelijke inpassing op Nederlands grondgebied wordt vastgelegd in een zogeheten rijksinpassingsplan. Dit plan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) tezamen. Voor het tracé van de kabel op zee is tevens een Waterwetvergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat (VenW) nodig.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van de concept-Notitie reikwijdte en detailniveau COBRAcable of voor informatie over de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79, www.bureau-energieprojecten.nl. De Ministers van EZ, VROM en VenW organiseren in samenwerking met TenneT TSO en Energinet.dk een inloopavond over het voornemen en de verdere procedure. Deze inloopavond wordt gehouden op: donderdag 16 september in Hotel Ekamper, Radsweg 12, Oosteinde/Roodeschool. Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en is er de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken. Medewerkers van de ministeries van EZ, VROM en VenW, alsmede van TenneT TSO zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.