Havens en bedrijventerreinen

In het waddenzeegebied behoren de havens van Den Helder, Harlingen, de Eemshaven en de haven van Delfzijl tot de Noordelijke zeehavens. Deze zeehavens vervullen een belangrijke functie in de regionale economie. De zeehavens vallen in principe onder de gemeentelijke autoriteiten zoals de havens van Harlingen en Den Helder.  Het beheer van De Eemshaven en de haven van Delfzijl is in handen van het havenschap Groningen Seaports. Hierin participeren de provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond.

De havenautoriteiten bieden havenbekkens en -kades voor zee- en binnenvaart en industriegebieden in de directe omgeving van deze havenbekkens.

In de zeehavens worden goederen overgeslagen. Dit zijn vooral agrarische producten, vis, hout, zand, grind, schelpen, brandstoffen en chemicaliën. Voor cijfers over het goederenvervoer via de zeehavens grenzend aan de Waddenzee zie: Feiten en figuren

Naast overslag van goederen vervullen de havens vaak meerdere functies, lees verder over de havens van Den Helder, Harlingen en Eemshaven en Delfzijl.

Specialisatie en profilering Waddenzeehavens

In opdracht van de RCW en onder regie van Paul Scheffer, burgemeester van Harlingen, begon in december 2010 het project Specialisatie en profilering Waddenzeehavens. Het gaat om de bedrijfshavens.

De havens willen de volgende nichemarkten verder ontwikkelen:
Den Helder en Eemshaven: offshore windenergie met bijdragen aan ontmanteling van productieplatforms.
Harlingen: innovatieve scheeps- en jachtbouw voor kleinere schepen, (zeil)jachten en toerisme
Delfzijl en Eemshaven: Biobased economy, aansluitend op het verder te vergroenen chemiepark.

De havens willen de volgende onderwerpen samen uitwerken:
Werken vanuit één visie op het Werelderfgoed Waddenzee
Baggeren
Kwaliteitverbetering van het havenbedrijf
Arbeidsmarkt en scholing

Voor deze onderwerpen laat burgemeester Scheffer werkateliers organiseren om ze verder handen en voeten te geven. Daarbij staat duurzame ontwikkeling en samen optrekken met natuur en milieuorganisaties voorop. De havens willen de natuur van de Waddenzee juist als kans zien, in plaats van bedreiging.

Voor meer informatie zie www.waddenzeehavens.nl

Samenwerking en innovaties voor duurzame groei zeehavens

Zeehavens leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Het kabinet wil dat de zeehavens in de toekomst de groeiende goederenstromen kunnen blijven doorvoeren. Tegelijkertijd moeten milieu, natuur en gezondheid erop vooruit gaan.

In de Beleidsbrief Duurzame Zeehavens (pdf 7,5 Mb) hebben minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga daarom samen met havenbeheerders en bedrijfsleven acties opgesteld die de zeehavens duurzamer moeten maken.