Beleid

Op verschillende plekken wordt er in beleid aandacht besteed aan het thema, op deze pagina enkele voorbeelden.

In de omgevingsvisie van de Provincie Groningen is het thema als volgt opgenomen:

Duisternis is een kernkarakteristiek van onze provincie. Wij nemen maatregelen om de lichthinder (en het energiegebruik) door openbare verlichting langs provinciale wegen te verminderen. Daarbij houden we rekening met de sociale en verkeersveiligheid. We maken hier afspraken over met de gemeenten. Wij vragen gemeenten en waterschappen om in hun plannen toe te lichten hoe zij rekening houden met duisternis. In vergunningen voor bedrijven en instellingen waarvoor wij bevoegd gezag zijn, nemen wij zo nodig voorschriften op voor de lichtuitstoot, bijvoorbeeld via een verlichtingsplan.

We hebben twee aandachtsgebieden voor stilte en duisternis aangewezen, waar we extra stimuleringsmaatregelen voor duisternis treffen. Ze liggen in de gemeente Vlagtwedde (met name in Westerwolde) en in de gemeente Winsum ten westen van de provinciale weg Groningen-Winsum.

Vanwege onze ambitie om voor het Nationaal Park Lauwersmeer de status International Dark Sky Park te verwerven, besteden wij aandacht aan het behoud en versterking van de kernwaarde duisternis in het Lauwersmeergebied.

LTO-noord en de Natuur- en Milieufederatie Groningen hebben een convenant gesloten over de lichtuitstoot van melkveestallen, waarin zij afspraken gemaakt hebben over het beleid met betrekking tot de tijd/tijdsduur en de intensiteit van het uitgestoten licht. Wij zijn van mening dat deze afspraken een goede basis vormen om de kernkwaliteit duisternis te behouden en te verbeteren.

In 2018 zullen wij de effecten van het convenant evalueren. Deze evaluatie betrekken wij bij onze besluitvorming over de bijstelling van de instructieregels zoals die nu in de Omgevingsverordening zijn opgenomen over de mogelijkheid nieuwe ligboxenstallen te bouwen.

Ook in de Provincie fryslan is het thema opgenomen in de omgevingsvisie: “We beschermen de rust, de stilte en het donker in delen van de provincie Fryslân”.

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/nieuws-over-de-omgevingsvisie_41444/ 

en er is een beleidsnota openbare verlichting: http://docplayer.nl/24769161-Provincie-fryslan-december-beleidsnota-openbare-verlichting-fryslan.html 

Noord-Holland besteedt ook aandacht aan het thema:

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Licht_en_donkerte 

Verder is het Handboek Licht/Donker, beleid en uitvoeringsinstrumenten voor provincies beschikbaar.