Voortzetting van het onderzoek

Tijdens de aanbieding van het rapport op Ameland in 2005 is door de ontvangende partijen (It Fryske Gea, de Gemeente Ameland en de Nederlandse Aardolie Maatschappij) - conform het advies van de commissie - ingestemd om het onderzoek voort te zetten tot het einde van de gaswinning.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft evenals in 2000 een audit uitgevoerd op de uitkomsten van het onderzoek en het programma.

Na 2005 is het monitoringsprogramma aangepast. In het programma zijn tevens de aanbevelingen van de auditors en relevante reacties van aanwezigen verwerkt.
Belangrijke wijzigingen voor de periode 2006-2020 betreffen de overgang naar een 6-jarige cyclus, de opname van een maatschappelijke paragraaf, uitbreiding van metingen op het wad, een diepte studie naar Engelsmanplaat en het Rif, een intensivering van de vegetatiekartering van de lage duinvalleien (mede naar aanleiding van een door de bodemdaling opgetreden vegetatie omslag) en het opnieuw onderzoeken van de mogelijkheden om broedvogels te volgen.

De commissie heeft het programma besproken op 7 maart 2006 en unaniem goedgekeurd.

Lees hier het monitoringsprogramma 2006-2020 (pdf 100 kB)