Morfologie

De omvang van Ameland
De oostpunt van Ameland vertoont van nature perioden van groei, afgewisseld met perioden van afslag. Dat komt door een natuurlijke afwisseling in het verloop van de geulenstelsels ten oosten van Ameland. Tot 2000 is Ameland gegroeid, maar minder ver dan werd verwacht, en op dit moment is weer sprake van erosie. Deze omslag vond eerder plaats dan op grond van gegevens uit het verleden was verwacht. Het is niet uit te sluiten dat de bodemdaling een rol heeft gespeeld bij de mindere groei en de sneller ingezette erosie, maar het is ook mogelijk dat het geulgedrag dermate autonoom verloopt dat de waargenomen ontwikkeling niet of nauwelijks is beïnvloed door de bodemdaling. Deze laatste mogelijkheid wordt als het meest waarschijnlijk gezien.

Lees het volledige rapport:
Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost pdf (1,8 Mb)

De ligging van de wadplaten
Er zijn geen veranderingen in de ligging van de wadplaten die duiden op een invloed van bodemdaling. Door toepassing van een nieuwe meetmethode zijn nauwkeurige gegevens beschikbaar gekomen over de aanzanding en de erosie van de platen. Gemiddeld genomen was sprake van een aanzanding die groter was dan de bodemdaling. Dat komt overeen met gegevens van Rijkswaterstaat. Er zijn dus geen wadplaten verdwenen, en ze liggen ook niet korter droog.

Lees het volledige rapport:
Effecten van sedimentatie en erosie op de hoogteligging van het wad onder Ameland-Oost (pdf 0,4 Mb)