Kwelders

De kwelders van Ameland blijken tot nu toe goed bestand tegen de bodemdaling. Dicht bij de kwelderrand en langs de kweldergeulen deel treedt volledige compensatie op door opslibbing, elders is die opslibbing onvoldoende om de daling direct te compenseren. De plantengroei van de kwelders blijkt niet of nauwelijks te veranderen door de bodemdaling, ook niet in gebieden met geringe opslibbing. Vanwege het belang van de kwelders voor planten en vogels worden de ontwikkelingen zeer nauwlettend gevolgd.

De kwelderafslag
In een strook van circa 2 kilometer lengte ten zuiden van het Oerd is sprake van kwelder-afslag. Daardoor wordt een gebied met veel zeldzame planten steeds kleiner. Deze afslag is al begonnen voordat er sprake was van bodemdaling, en is niet versneld toen de bodemdaling begon. Waarschijnlijk is hier sprake van een autonoom proces, zoals ook op Terschelling bij de Grië heeft plaats gevonden totdat daar een oeververdediging werd aangelegd.

Lees hier de volledige rapporten: