Foto archief

Ameland voor de bouw van de gaswinningslocatie

Deze foto´s tonen de oostpunt van Ameland vóór de bouw van de gaswinningslocatie

Luchtfoto van de oostpunt van Ameland (klik op de foto voor een groter exemplaar)
De oostpunt van Ameland in 1976: Het baken staat nog op het strand. De stormvloedgeulen zijn nog niet ontwikkeld en het eiland is kilometers korter dan in 2008. Aan de zeereep zijn de zogeheten rijkswaterstaatswerken zichtbaar.
Deze foto is gevonden in het archief van NAM en betreft een luchtfoto van voor de aanleg van de locatie. Het baken, dat nu in de duinen staat, staat midden op het strand nabij een reeks begroeide zandbulten waarachter de kwelder begint. De zeereep eindigt waar nu de locatie ligt. De foto is met name van belang vanwege de ligging van de geulen en kreken. De huidige zandvlakte die de oostpunt vormt is nog niet ontwikkeld.
  Inmeten van de locatie op Ameland-Oost (klik op de foto voor vergroting)
Zeldzame foto uit 1981, vlak voor de aanleg van de locatie in 1981. Hier wordt de locatie ingemeten. Interessant te zien dat de vegetatie nog steeds een zeer open karakter heeft met veel zand. Aan de einder het Oerderduin.

Start van de werkzaamheden in de winter

Werkzaamheden in de sneeuw (klik op de foto voor een vergroting)
Na het verkrijgen van de nodige vergunningen werd geen dag meer gewacht. De locatie werd aangelegd onder barre omstandigheden in januari 1983. Let op de naam van de tractor!
  Luchtfoto van de werkzaamheden in dec 1982 (klik op de foto voor een vergroting)
De oostpunt van Ameland in december 1982. Talloze rijsporen getuigen van drukke werkzaamheden. Interessant is de pijpleiding die vanaf het wad over het eiland loopt en later de verklaring vormde voor regressie van een bepaald deel van de kwelder omdat ten behoeve van de leiding een kreek was dichtgeschoven en na afloop van de werkzaamheden niet werd hersteld.
Luchtfoto van het baken en de stormvloedgeulen in 1982 (klik op de foto voor een vergroting)
Het baken en de stormvloedgeulen in 1982. De lage zandheuvels die in 1976 nog zuidelijk vanhet baken lagen, hebben zich ontwikkeld in noordelijke richting, als tongen die zich strekken op het strand. Daartussen zijn de eerste en nog jonge stormvloedgeulen zichtbaar.

Aanleg van de gaswinningslocatie op Ameland-Oost

In 1981/1982 werd het ringduin opgespoten met zand uit de Waddenzee en daarna met bulldozers vorm gegeven.

 Aanleg van de gaswinningslocatie op Ameland-Oost in 1982 (klik op de foto voor een vergroting)
De foto toont het ringduin in haar huidige vorm, echter nog zonder beplanting. De foto is met name van belang omdat hierop voor het eerst het begin van de stormvloedgeul is waar te nemen.
Aanleg van de gaswinningslocatie op Ameland-Oost in 1982 (klik op de foto voor een vergroting)
De aanleg van de locatie gezien vanuit zuidelijke richting. De eerste rijen helmgras zijn ingeplant en de balen stro om uit te spreiden en zo verstuiving tegen te gaan, liggen klaar.

Pijpleiding over de kwelder

Besneeuwde kwelder met sporen van de pijpleiding

Luchtfoto van besneeuwde kwelder met ontdooide stukken waar de pijpleiding heeft gelegen en waarover pijpdelen zijn verplaatst.
Luchtfoto van besneeuwde kwelder met ontdooide stukken waar de pijpleiding heeft gelegen en waarover pijpdelen zijn verplaatst.
Pijpleiding over de kwelder
Deze foto is met name van belang voor het huidige vegetatieonderzoek door Kees Dijkema. De obstructie in de kreek die diende om de pijpleiding te kunnen transporteren veroorzaakte een nog immer voortdurende vernatting van de vegetatie. De ontstane plas toont regressie, maar is ook interessant voor vogelsoorten als de kluut.

Locatie in 1982 vallei A

Foto's uit de winter van 1982

Luchtfoto van de locatie in winter 1982 (klik voor vergroting)
Het midden van de foto wordt gevormd door een duinvallei die later tijdens het onderzoek aangeduid is gaan worden met de naam Vallei A. De foto is van belang vanwege de verder ontwikkeling van met name deze vallei in relatie tot de bodemdaling.
Luchtfoto van de locatie in winter 1982 (klik voor vergroting)
De vorm van de locatie is herkenbaar in het zand. Foto is van belang in kader morfologische ontwikkeling van het eiland.

Na de start van de gaswinning in 1983

Na de start van de gaswinning werden de ontwikkelingen rond de locatie nauwlettend gevolgd:

Vallei A in 1983. (Klik op de foto voor een vergroting).
Op de voorgrond van de foto wordt geboord. De locatie staat volgepakt met apparatuur. Achter de lokatie, in westelijke richting is vallei A goed zichtbaar. De bodem is thans al geheel begroeid. In de oosthoek van de vallei bevindt zich het overblijfsel van een oude kreek. Het zuidelijk deel van het ringduin is ingeplant met duindoorn. Aan de horizon is nog net een boring op zee zichtbaar op de plaats waar nu het satellietplatform staat.
Overstroming in Vallei A 1983. klik voor een vergroting
Op de voorgrond de met water gevulde vallei A. Achter de boring een goed overzicht van de Hon met het baken. De duinenrij is nog nauwelijks ontwikkeld.
Stormvloedgeul naast de locatie in 1983. klik voor een vergroting
Op de voorgrond een eerste stormvloedgeul. Deze zal in korte tijd verdwijnen en plaatsmaken voor een metershoog duinmassief dat vastgroeid aan het ringduin. Aan de zuidkant van de lokatie staat de ventpijp en aan de noordzijde een boorinstallatie.

Stormvloedgeulen

Stormvloedgeulen (wash-overs) zijn een zeldzaamheid geworden. Het zijn in feite geulen die dwars over het eiland lopen en de Noordzee met de Waddenzee verbinden. Door de hydraulische weerstand van de zeegaten staat het water op dat moment altijd hoger in de Noordzee en het water stroomt dus altijd naar binnen. Op deze wijze komt er zand op de kwelder en ontstaat een gelaagde structuur. Het kalkrijke zand vergroot de biodiversiteit. Bij de aanvang van de gaswinning bestond de vrees dat het eiland wel eens zou kunnen doorbreken op de stormvloedgeul. Daarom worden jaarlijks panoramafoto's gemaakt. Uit de foto's blijkt dat er geen verandering is opgetreden in de ligging. Er komt alleen water bij extreme waterstanden.

Stormvloedgeul. Klik voor een vergroting
Deze foto toont het bijzondere moment dat er wel water staat in de stromvloedgeul in 2004
Stormvloedgeul met zeewater. Klik voor een vergroting
De gehele stormvloedgeul staat nog gevuld met zeewater. Aan de horizon de drempel van de geul en daarachter de branding