Voortgangsrapportage Samenwerking Beheer Waddenzee naar minister

Het RCW heeft de rapportage over de voortgang in het eerste half jaar voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Provincies, Gemeenten, Waterschappen en de Natuurorganisaties. Kortom naar alle samenwerkende partijen in de Samenwerkingsagenda.

Voorzitter Bas Eenhoorn van het Regiecollege Waddengebied stelt in zijn aanbiedingsbrief richting de minister dat hij positief gestemd is over de vorderingen in het eerste halfjaar.

Hij wijst met name op de invulling van de sturing aan de samenwerkingsagenda, de producten die al klaar zijn en de sfeer waarin gewerkt wordt.

Onder leiding van RWS wordt de sturing gedaan door een vijfmanschap (EZ/RWS/Provincies/Natuurorganisaties en gemeenten)

Aan de afgesproken producten wordt hard gewerkt: denk aan implementatie Ecologisch Spoorboekje, naar 1 vergunningenregister, de intentieverklaring basismonitoring, uitvoering Actieplan Vaarrecreatie en de herijking van PRW.

En tenslotte de manier van samenwerken, van onderop met bewoners, beheerders en gebruikers samen, dat levert goede resultaten.

Samenwerkingsagenda

De acties die worden ondernomen in het kader van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee vloeien voort als reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer in 2014. Er wordt nu gewerkt  aan een verbetering van de organisatie van het beheer in de Waddenzee. Daarbij gaat het niet alleen om onderhoud, maar ook om transparantie in de vergunningverlening, toezicht en handhaving, herstelmaatregelen en voorlichting. PRW ondersteunt dit proces.

De voortgangsrapportage, inclusief aanbiedingsbrief (april 2015, pdf, 2 Mb)