Fysiek Beheer: toekomst voor kombergingen in de waddenzee

Fysiek beheer
Onder regie van de Coalitie Wadden Natuurlijk werken we aan verbetering van het fysieke beheer van kombergingen. Het gaat er om wat we op concrete plekken aan beheer doen. Ook gaat het om verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen voor plekken in de Waddenzee, door beheerders en gebruikers. Bij deze aanpak werken we zo veel mogelijk in herkenbare deelgebieden, met kombergingen als vertrekpunt. In het aandachtsgebied Fysiek beheer organiseren we het gesprek tussen gebruikers, beheerders en onderzoekers. Die gesprekken vinden plaats in zogenoemde Werkgemeenschappen. Verder brengen we in beeld wat er aan beheer nodig is: de beheeropgave. Soms worden zaken naar voren gebracht die direct opgepakt kunnen worden. Andere zaken uit de gesprekken zijn meer agenderend naar het Waddenzee beleid. Dan leggen we de verbinding met de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Kombergingaanpak
Een komberging is een deel van de Waddenzee dat ecologisch redelijk zelfstandig van andere delen van de Waddenzee kan functioneren. We stellen bij het beheer van deelgebieden het gebied, de betrokkenen en de praktijk centraal. Met elkaar organiseren we werkgemeenschappen voor een deelgebied van de Waddenzee dat logisch voelt. Dat kan één komberging zijn, zoals Borndiep, enkele tezamen zoals Groningerwad, of juist een gedeelte van een komberging zoals Balgzand.
Als definitie van 'fysiek beheer' hanteren we: Het in stand houden en ontwikkelen van de natuur en de daarbij horende recreatie en landschapszorg. Opkomen voor de terreinbelangen. Een goede buur zijn. Werkend vanuit de fysieke plek. De Waddenzee is volgens het vigerende beleid een internationaal belangrijk natuurgebied met duurzaam medegebruik. Bij fysiek beheer gaat het daarom ook over het optimaal inpassen van dat medegebruik. Soms heel klein, zoals het markeren van een wadlooproute langs kwetsbare vogelplekken met bamboestokjes, soms complexer

Na evaluatie
De gesprekken in de werkgemeenschappen gaan we een blijvende betekenis geven. In 2016 is de aanpak geëvalueerd. Het advies is om van meeweten naar meedenken te gaan. De concrete invulling in deze richting volgt nog. Uit de werkgemeenschappen, uit beheerplannen en -visies komt de beheeropgave van de Waddenzee beter in beeld. Wat doen we en wat staat ons te doen om de doelstellingen van de Waddenzee te bereiken? En wie staan daarvoor aan de lat? En beschikken die over de juiste middelen, menskracht, geld, om dat beheer waar te maken? In 2016 wordt hiertoe een eerste inventarisatie gedaan in het project Programmatisch overzicht beheeropgave Waddenzee.

Regie
Aan de gezamenlijke natuurorganisaties, verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk, is gevraagd regie te voeren over het aandachtsveld Fysiek beheer van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Staatsbosbeheer is daarbij als trekker aangewezen door de samenwerkende partners. In de werkgemeenschappen bepalen betrokkenen samen waarover men van gedachten wil wisselen, welke vragen men wil stellen of adviezen men wil geven. Het in beeld krijgen van de beheeropgave gebeurd in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere beheerders.

Meer weten? Een eerste contact kunt u leggen via:
Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl, wadden@staatsbosbeheer.nl,
Contactpersoon: Michiel Firet 06- 1296 1898

De andere partners binnen de  Coalitie Wadden Natuurlijk zijn:
It Fryske Gea: www.itfryskegea.nl
Vogelbescherming Nederland: www.vogelbescherming.nl,www.beleefdewaddennatuur.nl
Waddenvereniging: www.waddenvereniging.nl
Stichting WAD
Landschap Noord Holland: www.landschapnoordholland.nl
Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl
Het Groninger Landschap: www.groningerlandschap.nl

Andere direct betrokken partijen:
Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Programma naar een Rijke Waddenzee, www.rijkewaddenzee.nl