Natura 2000 beheerplannen

Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan worden opgesteld. Het beheerplan beschrijft wat we in het gebied wel en wat we er niet kunnen doen om de natuur te behouden en daar waar nodig te verbeteren. Verder staan in het beheerplan de middelen en de maatregelen, die nodig zijn om de natuurdoelen te bereiken, en wie de maatregelen moet uitvoeren. Ook activiteiten die buiten het gebied plaatsvinden, maar die invloed hebben op het gebied, worden in het beheerplan beschreven.
Het beheerplan wordt altijd samen met de verschillende belanghebbenden opgesteld, zoals eigenaren, beheerders, gemeenten, waterschappen, boeren en (recreatie)ondernemers. Het beheerplan moet binnen drie jaar na de definitieve vaststelling van het aanwijzingsbesluit klaar zijn. Het beheerplan heeft een geldigheidsduur van zes jaar. Na deze periode wordt bekeken of het plan moet worden verlengd of aangepast.
Het beheerplan laat ook zien wat de relatie is met andere plannen, zoals de Kader Richtlijn Water (KRW) en PKB Waddenzee, en hoe de maatregelen uit het beheerplan worden gehandhaafd. Tot slot staat in het beheerplan op welke wijze we in de gaten kunnen houden hoe de natuur zich ontwikkelt (monitoring).
De beheerplannen voor het Natura 2000 gebied Waddenzee zijn bijna af. Natura 2000 heeft een eigen plek op onze site, klik hier.