Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water beoogt in 2015 een goede waterkwaliteit te bereiken in alle Europese wateren. Het Waddenzeegebied behoort in de Kaderrichtlijn Water tot twee internationale stroomgebieden: de Rijn en de Eems. Daarbinnen worden de deelstroomgebieden Rijn-Noord en Eems-Dollard onderscheiden. In het Waddengebied werken daarom tientallen sleutelfiguren en deskundigen aan de beheerplannen voor de Waddenzee en de Eems-Dollard. In die plannen worden verschillende maatregelen beschreven die nodig zijn om in 2015 de doelen te realiseren voor de gewenste ecologische en chemische toestand van de Waddenzee.

Meer informatie over de Kaderrichtlijn Water op de Helpdesk Water.