Beheerplannen Waddenzee

Voor de Waddenzee gelden nu medio 2013 de volgende beheer – en maatregelenprogramma’s.

a.    Het Waddengebied beheer en ontwikkelingsplan, Léven in de Wadden (2009)
Het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied, Léven in de Wadden  is in 2009 vastgesteld door de overheden die samenwerken in het RCW.  Sinds 2013 valt het plan qua uitvoering onder het ministerie van EZ. In dit plan worden de voornemens en doelen uit de Derde Nota Waddenzee uitgewerkt in algemene zin.  Lees het Beheer en Ontwikkelingsplan d.d. 30 mei 2009 (pdf, 896 Kb). Er is een samenvatting (pdf, 151 kB) beschikbaar, en ook het convenant over de uitvoering (pdf, 1 Mb) kunt u hier downloaden.

b.    De  Waddenzee beheerplannen voor water (KRW), natuur (Natura) en recreatie
Voor natuurdoelen, waterdoelen en recreatieve doelen zijn vaak aparte beheerplannen, afsprakenkaders of convenanten opgezet op basis van Europese regelgeving of gerichte samenwerking in de Waddenzee. Soms is er een beheerplan voor een speciaal gebied.

  • Water: Beheerplannen voor de zogenoemde stroomgebieden Rijndelta en Eems, vastgesteld door de ministerraad op 27 november 2009, looptijd 2009-2015 als uitvloeisel van de Europese Kader Richtlijn Water. Aan de hand van het eind 2012 vastgestelde werkprogramma wordt nu gewerkt aan nieuwe plannen voor 2015 en verder.
  • Natuur: Beheerplan Natura 2000, als uitvloeisel van de Europese Vogel en Habitatrichtlijn en de Nederlandse vertaling in de Natuurbeschermingswet worden – in samenwerking -  beheerplannen  voor de Noordzeekustzone, de Waddenzee en de natuurgebieden op de Waddeneilanden opgesteld. Het plan is in de fase van vaststelling.
  • Recreatie: Convenant Vaarrecreatie als kwalitatieve uitwerking van de PKB Waddenzee, afspraken tussen overheden en toeristische organisaties o.a. wadvaarders en jachthavens vastgesteld op 3 december 2007. Het plan is geëvalueerd in 2012.
  • Gebiedsgericht beheerplan: Beheerregeling Rottum 2011-2016 (pd 4,8 Mb) vastgesteld op 13 december 2010, looptijd 2011-2016.

c.     Het Maatregelenprogramma Léven in de Wadden
Het Beheer en Ontwikkelingsplan Waddengebied is vertaald in een Maatregelenprogramma. Hierin wordt de verbinding gelegd met de verschillende projecten en acties die overheden, terreinbeheerders, particuliere organisaties en het bedrijfsleven al ontplooien. Lees hier het  Maatregelenprogramma Léven in de Wadden Deel C, versie april 2011 (pdf, 2 Mb).