Toegekende projecten Provincie Groningen

In Groningen krijgen in totaal 8 projecten subsidie uit het Waddenfonds (derde tender, december 2010). Hieronder kunt u meer lezen over deze projecten:

Kiek over Diek: 2.700.000 Euro

De provincie Groningen wil een doorgaande fietsroute langs en over de gehele Groningse Waddenzeedijk realiseren, van 'Lauwersoog tot Dollard tou'. Met de route wil de provincie de bijzondere natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische rijkdom van de Groninger kust ontsluiten en zichtbaar maken. Kwetsbare plekken voor de natuur langs de kwelders worden gemeden. Op diverse punten zal de fietsroute aansluiten op bestaande routes, waardoor het mogelijk wordt recreatieve rondjes te maken met bezoek aan bezienswaardigheden landinwaarts. Op een aantal punten komen bescheiden toeristische overstappunten en daarnaast op diverse plekken langs de route specifieke voorzieningen. Het project moet leiden tot nieuwe economische ontwikkelingen - met voor het waddengebied de juiste maatvoering - en moet meer bezoekers trekken. Fietsen op de dijk is op weinig plekken in Nederland mogelijk. De route loopt ook over anders ontoegankelijk terrein van Waterschap en Defensie.
De provincie Groningen stelt hiervoor zelf ook 2.200.000 Euro beschikbaar en de gemeenten samen 500.000 Euro.

Boerderijen aan de Waddenkust: 2.164.697 Euro

LTO -Noord ontvangt subsidie voor de instandhouding en het herstel van cultuurhistorisch karakteristieke boerderijen en boerderijerven. Het gaat om dertig boerderijen verspreid langs de gehele Groningse waddenkust. Het geld zal ook besteed worden aan landschappelijke inpassing van uitbreidingen van boerderijen, door de ontwikkeling en realisatie van nieuwe boerderijconcepten in het kader van de schaalvergroting.

LTO Noord wil met het project tevens bereiken dat de belevingswaarde van het kustlandschap wordt verhoogd en het cultuurtoerisme in het waddengebied gestimuleerd wordt door de instandhouding en de versterking van het bebouwde erfgoed en het landschap. Door het grote aantal deelnemers, dertig boerderijen, kan dit project een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van het boerenlandschap. Waarbij de inpassing van nieuwe stallen een waardevolle aanvulling is.
De provincie Groningen stelt hiervoor zelf 77.600 Euro beschikbaar.

Herplant van iepen in de Waddenregio: 2.663.107 Euro

Stichting Iepenwacht Groningen en Stichting Iepenwacht Fryslân willen met het planten van iepen karakteristieke (iepen)beplantingen in het Fries/Groningse kleigebied versterken en herstellen. Dit in samenwerking met de wegbeheerders en bewoners in het gebied. In Groningen gaat het om ca. 7.000 te planten jonge iepen langs gemeentelijke en provinciale wegen en op particuliere terreinen. De iep maakt onderdeel uit van de identiteit van het waddengebied waardoor dit project het verschil kan maken in de uitstraling van dat waddengebied.
De provincie Groningen stelt hiervoor zelf 243.960 Euro beschikbaar.

Opwaardering landschappelijke waarden wierde Weiwerd: 962.809 Euro

Het Havenschap Delfzijl - Eemshaven heeft een plan ontwikkeld om de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de wierde Weiwerd op te waarderen. In de toekomst zal Weiwerd voorzien worden van een nieuwe functie als vestigingsplaats voor kleinschalige en kennisintensieve bedrijven. Met  deze functie, waarbij rekening wordt gehouden met de waarden en structuur van de wierde, wordt voorzien in het beheer en onderhoud van de wierde. Weiwerd is een onttakelde wierde, waarvan alleen de radiale structuur nog steeds aanwezig en goed zichtbaar is.

Het project is een combinatie van landschapsherstel en het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Delfzijl, waaraan behoefte is. Het is een voorbeeld waarbij bedrijvigheid en cultuurhistorie worden gecombineerd.

Een sterk staaltje naar het Wad: 113.748,82 Euro

Stichting Beheer en Behoud van het Poldermolencomplex De Goliath ontvangt subsidie voor het vervangen van de stalen vijzel van poldermolen de Goliath. Na het vervangen van deze vervallen vijzel kan de molen weer optimaal malen.

De Goliath is van cultuurhistorisch belang voor het waddengebied vanwege de directe relatie met de Waddenzee. De molen is één van de weinige Nederlandse molens die direct op het wad heeft geloosd. De cultuurhistorische waarde van de Goliath wordt landschappelijk nog eens versterkt vanwege het contrast met de moderne windmolens van de Eemshaven, waartussen de molen is gesitueerd.

Vissers van de Wadden: 823.860 Euro

De stichting geïntegreerde visserij ontvangt - in samenwerking met de Wadden- vereniging - subsidie voor flexibilisering van het kleine kustvisserijbedrijf met als doel het beter samengaan van visserij en natuurbeheer in de Waddenzee. Het project omvat meerdere deelprojecten. Allereerst werken vissers, natuur-beschermers en deskundigen samen in het deelproject 'visserij geïntegreerd in een rijke Waddenzee', waarin men de ecologische onderbouwing voor geïntegreerde visserij zoekt en het management tracht te definiëren dat nodig is om deze manier van vissen goed in te passen in het ecosysteembeheer.

Daarnaast is er een project gericht op collectieve zelfregulering en groepsgewijs vangstrechtenbeheer waarbij een organisatie wordt opgericht die vangstrechten beheert en verhuurt. En er wordt in praktische visserijprojecten geëxperimenteerd met nieuwe visserijmethoden die leiden tot meer seizoens- en natuurgericht vissen. Mede door de samenwerking met de natuurorganisaties is dit een aansprekend project. Het project is bovendien een belangrijke stap in het realiseren van een duurzame visserij.
De provincie Groningen stelt hiervoor zelf 105.000 Euro beschikbaar.

Ruim baan voor vissen in het Waddengebied : 6.332.900 Euro

Dit geld daalt neer in de drie Waddenprovincie en is dan ook een waddenbreed
project van de gezamenlijke waterschappen in het hele waddengebied (Hunze en
Aa's, Noorderzijlvest,  Wetterskip Fryslân en Hollands Noorderkwartier). Doel is het
realiseren van vismigratievoorzieningen en andere voorzieningen waardoor
knelpunten op het gebied van vismigratie tussen Waddenzee en het achterland
worden opgeheven (incl. inrichting van natuurvriendelijke oevers etc.). Door monitoren en onderzoek wordt het effect van de maatregelen gevolgd.

Dit project is een waddenbrede opschaling van het project van vorig jaar 'tussen Wad en Westerwoldse Aa'. Met de realisatie van dit project zijn de gehele Kop van Noord-Holland, geheel Friesland en het resterende deel van Groningen in één keer ontsloten. (Het andere deel van Groningen is ontsloten voor vismigratie door het reeds gerealiseerde project Westerwoldse Aa.) Door dit project wordt het probleem van vismigratie van de zee naar de boezemsvolledig opgelost.
De provincie Groningen stelt hiervoor zelf 372.750 Euro beschikbaar.

Energie Transitiepark Eemsdelta fase 1. Pilot testen algenkweeksysteem: Algen voor een schoner Wad: 188.430 Euro

Dit is een pilotproject van Algacom in samenwerking met Zeolyst en het Waterbedrijf Groningen gericht op het testen van een algenkweeksysteem voor de productie van hoogwaardige eiwitten en biobrandstoffen met gebruik van 'vuil water', industriële restwarmte en CO2. De pilot is vooral bedoeld om te testen of algenteelt daarvoor rendabel opgeschaald kan worden bij de waddenhavens en specifiek bij de productielocatie van Zeolyst in Delfzijl.