Natura 2000 in stappen

 

Voor de bescherming van het Natura 2000-netwerk zijn de volgende stappen van belang:

Stap 1: Aanmelding. Nederland meldt een gebied aan bij de Europese Unie, die het gebied vervolgens op een lijst van te beschermen gebieden zet. Nederland heeft de afgelopen jaren 162 gebieden aangemeld bij de Europese Unie. Daarnaast zijn in 2008 nog vijf gebieden op de Noordzee aangemeld.

Stap 2: Aanwijzing. Na aanmelding wijst de minister van Economische Zaken (EZ) het gebied in een aanwijzingsbesluit aan als Natura 2000 gebied. De aanwijzing gaat gepaard met een inspraakprocedure, waarbij belanghebbenden, zoals omwonenden, bedrijven en recreanten, hun zienswijzen kunnen indienen. Voor meer informatie over aanwijzing en de aanwijzingsbesluiten, kunt u de website van het ministerie van EZ raadplegen.

Stap 3: Beheerplan. Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld. Ook het vaststellen van het beheerplan gaat gepaard met een inspraakprocedure. Meer informatie over het beheerplan.

Stap 4: Vergunning. Het ondernemen van activiteiten in en rondom een Natura 2000 gebied kan gevolgen hebben voor de natuur in dat gebied; denk aan het verstoren van vogels of het verjagen van zeehonden. Voor sommige activiteiten is daarom een vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze vergunningen worden verleend door de provincie of door het ministerie van EZ. In het beheerplan staat aangegeven welke activiteiten zonder vergunning in het Natura 2000-gebied mogen plaatsvinden. Activiteiten die niet in het beheerplan zijn opgenomen zijn vergunningplichtig. Meer informatie

Het Regiebureau Natura 2000 heeft in samenwerking met het IPO en een aantal betrokken ministeries een wegwijzer ontwikkeld. De wegwijzer is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000 en beschrijft het proces en de processtappen van Natura 2000 op hoofdlijnen beschreven, inclusief de rol die belanghebbenden daarin hebben.

Download de Wegwijzer.