Project


Het is van essentieel belang dat degenen die in Natura 2000 gebieden wonen en werken, nauw worden betrokken bij de besluitvorming over het langetermijnbeheer van deze gebieden. Het succes van Natura 2000 en het stoppen van biodiversiteitsverlies hangt af van een breed spectrum van betrokkenen: zowel voor particuliere grondbezitters, overheden en bedrijven als voor vrijetijdsverenigingen, natuurbeschermers, lokale gemeenschappen en individuele burgers is een belangrijke taak weggelegd.

Om deze reden is in het Waddengebied gekozen voor een projectmatige aanpak. Meer informatie hierover:

Bankje bij het Wad
Peasens Moddergat. Foto: Eelko vd Horst