Nieuws

Toegangsbeperkingsbesluit Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan

Bron: Rijkswaterstaat
Datum: 8 mei 2013

Op 22 april jl. heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het toegangsbeperkingsbesluit voor delen van de Noordzeekustzone en de Vlakte van de Raan genomen. Dit besluit is 29 april gepubliceerd in de Staatscourant en regelt de toegang tot de Noordzeekustzone en de Vlakte van de Raan. Daarmee draagt het besluit bij aan het realiseren van de natuurdoelen voor deze Natura-2000 gebieden.

De Noordzeekustzone en de Vlakte van de Raan zijn door de minister van Economische Zaken aangewezen als Natura-2000 gebied vanwege de bijzondere natuur in deze zeegebieden. Hiermee wordt de bescherming beoogd van ondermeer het leefgebied van vogels als de topper, eider en zwarte zee-eend in de Noordzeekustzone en van zeezoogdieren als de bruinvis en de zeehond en van enkele trekvissen en hun leefomgeving in de Vlakte van de Raan.

Visserij in beschermde gebieden
Om de gestelde doelen te bereiken werkt Rijkswaterstaat op dit moment aan een beheerplan voor deze gebieden. In het beheerplan komt te staan welke activiteiten er in het Natura 2000-gebied mogelijk zijn, zonder dat deze schade aanrichten aan de natuur. In december 2011 maakten overheid, visserij-, en natuurorganisaties afspraken over de wijze en intensiteit van visserij in de Noordzeekustzone en de Vlakte van de Raan; het zogenaamde VIBEG-akkoord (Visserijmaatregelen Beschermde Gebieden Noordzee). Het akkoord stelt kaders voor de invulling van visserijmaatregelen van het beheerplan.

Zonering
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan het VIBEG-akkoord. In het toegangsbeperkingsbesluit wordt een zonering binnen de twee Natura 2000-gebieden vastgelegd. Delen van de gebieden worden al dan niet voor een bepaalde periode of voor een bepaalde visserij of andere specifiek benoemde activiteit, gesloten op basis van artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 1998 of gereguleerd in het beheerplan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw S. Mahi (S.Mahi@minez.nl).

Klik hier voor het toegangsbeperkingsbesluit.

Voortgang onderzoek effecten garnalenvisserij

Bron: IMARES
Datum: 21 februari 2013

In 2012 is in opdracht van het ministerie van Economisch Zaken en het Productschap Vis een onderzoek gestart naar de effecten van de garnalenvisserij in de Natura2000 gebieden. Doel van het onderzoek is om de effecten van de garnalenvisserij op het bodemleven te onderzoeken en de bijvangsten in kaart te brengen.

Wat betreft het onderzoek naar effecten op de bodem wordt er inmiddels hard gewerkt aan het analyseren van alle benthosmonsters en de statistische analyses. Monsters genomen met de bodemschaaf (de grove fractie) zijn direct aan boord uitgezocht, maar boxcore monsters (de fijne fractie) worden pas later in het lab uitgezocht. Dat is een tijdrovende klus, elk monster neemt al gauw een dag in beslag. In totaal moeten er 120 boxcore monsters uitgezocht worden.

Het onderzoek naar de bijvangsten door middel van het zelfbemonsteringsprogramma heeft in de winter een tijdje stilgelegen omdat er weinig gevist werd in Natura2000 gebieden. Zo gauw dat wel weer gebeurt gaat het bijvangstprogramma weer door. Het zelfbemonsteringsprogramma heeft een looptijd van twee jaar. Binnen het programma worden er minimaal 200 reizen en 400 trekken per jaar bemonsterd. Daarnaast willen we een goede verspreiding van de monsters over de beviste Natura 2000 gebieden. In 2012 hebben 24 garnalenschepen meegewerkt aan het zelfbemonsteringsprogramma. Dit zijn schepen verspreid over de Waddenzee en Noordzeekustzone: 7 schepen uit de oostelijke Waddenzee, 7 schepen uit de centrale Waddenzee, 7 schepen uit de westelijke Waddenzee en 3 schepen uit Zuid Nederland.

Volledig artikel met kaartje bemonsteringen (pdf, 144 Kb)
Eerdere berichtgeving over dit onderwerp

Gevolgen Natura 2000 beperkt

Bron: Noord-Hollands Dagblad

Datum: 22 november 2012

De gevolgen van Natura 2000 voor toerisme en landbouw op Texel lijken mee te vallen. Wie nu activiteiten in de natuurgebieden ontplooit, kan dat zonder ingrijpende wijzigingen blijven doen. Dat geldt niet voor de vissers in de kustzone van de Noordzee en in het Waddengebied.

In het Beheerplan voor de Duinen en enkele kleinere gebieden in het Lage Land van Texel wordt alleen gesproken over bescherming van broedgebieden van enkele soorten strandbroeders en de jonge duinen. Dat zei Jetty Koopman, projectleider Natura 2000 bij de Dienst Landelijk Gebied, op een bijeenkomst van het Texels Ondernemers Platform (TOP). De informatie- en discussieavond draaide om de stelling Economische kansen en goed natuurbeheer gaan samen .Beheerplannen

Het beheerplan is nog niet definitief vastgesteld. In maart volgend jaar komen er publieksbijeenkomsten, in april of mei wordt de gemeenteraad geïnformeerd en in de tweede helft van 2013 wordt het ter inzage gelegd waarna het nog mogelijk is bezwaar te maken. Koopman sprak echter alleen over het Beheerplan dat de vaste grond omvat. Voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee komen aparte beheerplannen, onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.Visserij

Frans Evers, oud-directeur van Natuurmonumenten, hield de aanwezigen voor dat samenwerking met natuurbeheerders en overheid de enige manier is voor de huidige medegebruikers om hun beroep of activiteit uit te kunnen blijven oefenen. Een aantal vissers in de zaal had daar geen boodschap aan. ,,We raken tachtig procent van ons visgebied in de Noordzee kwijt , aldus een van hen.

Visserijvoorzitter Maarten Drijver zei jaloers te zijn op de situatie op de wal. ,,Er is een groot verschil met ons. Toch pleitte ook Drijver voor samenwerking tussen ondernemers en natuurbeschermers.

Piet Standaart, die namens TOP in de projectgroep voor het Beheerplan zit, onderschreef dat de vissers er bekaaid vanaf komen, zeker in vergelijking met landbouw en toerisme. ,,Leg het beheer bij de vissers en maak ze daardoor verantwoordelijk voor het gebied , aldus Standaart.

Evers maakte duidelijk dat hij geen pleitbezorger van Natura 2000 is, waarvoor een aantal aanwezigen hem aanzag. ,,Maar nu het er eenmaal is, moet je er op de goede manier mee omgaan. Achterover leunen en gezwets roepen, helpt u niet verder.

Onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden van start

Datum: 27 juni 2012

Bron: IMARES

In 2009 hebben vertegenwoordigers van EL&I, de garnalen aanvoersector (Vissersbond en een aantal PO’s), de Waddenvereniging en stichting De Noordzee afspraken gemaakt voor een gezamenlijk traject naar een verduurzaming van de garnalenvisserij. Onderdeel daarvan was het uitvoeren van onderzoek dat kan dienen als basis van het vergunningentraject op basis van de Natuurbeschermingswet. Na een lange voorgeschiedenis is het dan nu eindelijk zo ver. IMARES heeft opdracht gekregen van het ministerie van EL&I en het Productschap Vis (PVis) dit onderzoek vanaf 2012 uit te gaan voeren. Eind 2013 loopt de huidige NB-vergunning voor de garnalenvisserij in de Nederlandse kustwateren en visserijzone af. Voor de garnalenvisserij die in Natura 2000-gebieden plaatsvindt, moet een nieuwe NB-vergunning worden aangevraagd. In samenhang daarmee moet een Passende Beoordeling gemaakt worden.

Volledig artikel (pdf, 600 Kb)

Meer informatie over garnalenvisserij op deze website

Verslag consultatiegroep Natura 2000

Bron: Rijkswaterstaat

Datum: 16 mei 2012

Woensdag 9 mei vond in het Oranjehotel te Leeuwarden een belangrijke bijeenkomst van de Consultatiegroep Natura 2000 plaats. Projectleiders Aante Nicolai (Rijkswaterstaat Noord-Nederland) en Hans Lammers (Rijkswaterstaat Noordzee) presenteerden aan ruim 50 betrokkenen bij de Natura 2000 beheerplannen in de Noordzeekustzone en de Waddenzee de stand van zaken van het beheerplanproces, de gevolgen van de beheerplannen voor de activiteiten in het gebied en de mogelijkheden voor natuurherstel en -ontwikkeling. Na de pauze was er de gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Verbetersuggesties en opmerkingen van de deelnemers worden - daar waar mogelijk - in de beheerplannen meegenomen.

Het verslag van de bijeenkomst (pdf, 46 Kb)

De presentatie "Introductie en Waddenzee" (pdf, 824 Kb)

De presentatie "Noordzeekustzone" (pdf, 3,75 Mb)

DLG onderzoekt mogelijkheden voor kwelderontwikkeling Schiermonnikoog

Bron: Dienst Landelijk Gebied

Datum: 3 april 2012

Dienst Landelijk Gebied (DLG) onderzoekt of het mogelijk is om op Schiermonnikoog langs de dijk een twee kilometer lange kwelderstrook te ontwikkelen. Deze kwelderstrook zou moeten komen tussen de veerdam en de jachthaven van Schiermonnikoog.

Schiermonnikoog is grotendeels een Nationaal Park en Natura-2000 gebied. Dus ook een Europees belangrijk natuurgebied, dat door de kwelderontwikkeling wordt versterkt. Zo is het goed mogelijk dat de nieuwe kwelders een belangrijk vogelbroedgebied worden. Verder wordt verwacht dat er een herstel zal zijn van de Natura 2000-habitattypen schorren en zilte graslanden.

Door de aanleg van de dijk in 1860 is de natuurlijke overgang tussen het eiland en de Waddenzee verdwenen. Er is nu een harde grens van stortsteen. De gemeente wil die grens door de kwelderontwikkeling verzachten. Zij denkt eraan hiervoor zand en slib uit de jachthaven te gebruiken.

Door de kwelderontwikkeling komt er een fraaier uitzicht tussen de veerdam en jachthaven. Een voordeel is ook dat er een meer natuurlijke grens ontstaat tussen zoet en zout en dat de polder minder last heeft van zoute kwel. Bij hoge waterstanden zal de dijk ook minder belast worden.

DLG heeft in het kader van het Programma Rijke Waddenzee de opdracht voor de haalbaarheidsstudie gekregen van de gemeente Schiermonnikoog. De gemeente is vanuit het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog de trekker van het kwelderontwikkelingsproject. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad zich in september kan buigen over een voorstel.

Informatiebijeenkomst natura2000 en strandgebruik

Bron: Dienst Landelijk Gebied

Datum: 1 februari 2012

Op donderdag 26 januari jongstleden vond een publieke avond plaats over Natura 2000. Ruim 80 mensen wisten de weg te vinden naar de Amelander Kaap te Hollum.

Er stond een tweetal inleidingen op het programma. De heer ing. Piet Op ’t Hof, projectleider van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) hield een algemene inleiding over Natura 2000. De heer Sies Krap, eveneens van DLG, ging nader in op het strandgebruik. Na de pauze was er gelegenheid tot discussie onder leiding van de heer ir. Piet H. Dijkstra.

Deze ging vooral over eventuele beperkingen voor het gebruik het strand door de eilanders en voor recreatie. Gebleken is dat deze beperkingen niet heel groot zullen zijn. Het groene strand en het Oerd worden beperkt in het rijden door de duinen.

De algemene inleiding over natura 2000 (pdf, 6 Mb)

De presentatie over strandgebruik (pdf, 2 Mb)

Delen Noordzee verboden voor visserij door akkoord natuurbeweging, vissers en rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid

Datum: 13 december 2011

De visserijsector, de natuurbeweging en staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben een akkoord ondertekend over de bescherming van natuurgebieden in de Noordzee. Sommige delen in de Nederlandse kustzone worden verboden voor de boomkor- en garnalenvisserij. Als tegenprestatie beloven de natuurorganisaties om de komende jaren niet naar de rechter te stappen, zodat de visserij de tijd en de kans krijgt om nieuwe, duurzamere, vistechnieken in te voeren.

Volledig artikel en documentatie op website Rijksoverheid

Natura 2000 lang niet altijd een belemmering voor recreatie-ondernemingen

Bron: Waddenvereniging

Datum: 4 juli 2011

Het beeld dat het natuurbeleid rondom Natura 2000 een belemmering vormt voor ondernemers in diverse economische sectoren is niet in overeenstemming met de aantallen verleende vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Er worden door onder andere de recreatie-sector volop initiatieven in of in de nabijheid van deze gebieden genomen, die ook worden gehonoreerd. Dat blijkt uit een inventarisatie door Alterra, onderdeel van Wageningen UR, van recreatie-activiteiten die een vergunning hebben gekregen en die, al dan niet onder voorwaarden, gewoon kunnen plaatsvinden.

Alterra adviseert om meer bekendheid te geven aan voorbeelden waarbij recreatie en ecologische doelen in Natura 2000-gebieden goed geintegreerd werden. Daardoor kan het imago van Natura 2000 positief bijgesteld worden en kan het als instrument van het Europese natuurbeschermingsbeleid beter tot zijn recht komen.

Volledig rapport op website Alterra