Uitwerking natuurdoelen

 

Bij het opstellen van de aanwijzingsbesluiten voor de zeven Natura 2000-gebieden in het Waddengebied heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie natuurdoelen geformuleerd. Deze doelen zijn uniek voor het Waddengebied. We maken onderscheid tussen instandhoudingsdoelen, verbeterdoelen en herintroductiedoelen.

In het beheerplan worden de natuurdoelen verder uitgewerkt in ruimte, tijd en omvang (gewenst aantal van een bepaalde soort in een bepaald gebied). Voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn begin 2010 een aantal rapporten opgesteld over de uitwerking van de natuurdoelen. U kunt de eindconcepten van deze rapporten raadplegen via de bibliotheek.