Inventarisatie bestaand gebruik

 

Natura 2000 gaat niet uitsluitend over de natuur in een gebied, maar juist over de kwaliteit van het gehele gebied. Dit betekent dat in het beheerplan ook aandacht moet worden besteed aan de verschillende menselijke activiteiten in het gebied; we noemen dit het ‘bestaand gebruik’. Het is belangrijk om het bestaand gebruik goed af te stemmen met de natuurbelangen.

Van bepaalde vormen van bestaand gebruik kunnen we van te voren vaststellen dat zij het realiseren van de natuurdoelen niet belemmeren. Deze vormen van bestaand gebruik worden in het beheerplan opgenomen. Voor deze activiteiten is dan geen vergunning meer nodig. Voor de overige vormen van bestaand gebruik die niet in het beheerplan worden opgenomen is wel een vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet.

De Projectgroep Natura 2000 Waddengebied heeft conceptlijsten opgesteld met een inventarisatie van het bestaand gebruik in de zeven Natura 2000 deelgebieden in het Waddengebied. Deze lijsten zijn te vinden in de bibliotheek.

 

Foto: Berthilde Nowak