Inspraak

 

Tijdens het traject van aanwijzingsbesluit tot beheerplan worden alle belanghebbenden (overheden, bevolking, bedrijven, gebruikers van het gebied, maatschappelijke organisaties etc.) zo goed als mogelijk betrokken. Dit is echter nog geen garantie dat alle belanghebbenden het eens zijn met het ontwerpbeheerplan. Daarom bestaat de mogelijkheid om via de inspraakprocedure zienswijzen in te dienen. De ontwerpbeheerplannen van de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone lagen, samen met die van de vijf Waddeneilanden, van 14 januari tot en met 25 februari 2016 ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden hun mening geven door een zienswijze in te dienen.

De ontwerpbeheerplannen zijn ook digitaal beschikbaar op deze website