Effecten van bestaand gebruik

 

Voor iedere vorm van bestaand gebruik in het Waddengebied moeten we beoordelen wat het effect hiervan is op de natuur. Een globale effectenanalyse, ook wel voortoets genoemd, brengt in beeld of het bestaand gebruik al dan niet een verstoring of verslechtering met zich mee brengt. De ernst van de verstoring wordt in deze voortoets in eerste instantie buiten beschouwing gelaten. Pas als uit de voortoets blijkt dat een verstoring of verslechtering mogelijk is, is een nadere effectenanalyse (NEA) nodig. In deze tweede analyse wordt gekeken wat de mogelijke effecten zijn van verschillende vormen van bestaand gebruik op de te beschermen dieren en habitats in het gebied.

In het Waddengebied en de Noordzeekustzone zijn de effecten van bestaand gebruik inmiddels grotendeels in kaart gebracht. U kunt de relevante documenten raadplegen via de bibliotheek.