Beheerplanproces

 

Het proces om te komen tot een Natura 2000 beheerplan is zeker niet eenvoudig. Het bevat vele stappen en er zijn veel partijen met uiteenlopende belangen. Het bevoegde gezag dat als voortouwnemer is aangewezen, zorgt ervoor dat alle belanghebbende organisaties bij het proces worden betrokken, dat het beheerplan wordt geschreven en dat het uiteindelijke beheerplan kan rekenen op instemming van de betrokken ministeries en provincies.

De volgende processtappen spelen een belangrijke rol in het proces om te komen tot een definitief beheerplan:

* Inventarisatie van bestaand gebruik in het gebied
* Toetsen van de effecten van bestaand gebruik
* Uitwerking van de natuurdoelen
* Opstellen van maatregelen om de natuurdoelen te realiseren
* Inspraak